Religiöse Friedenswahrung und Friedensstiftung in Europa (1500-1800): Digitale Quellenedition frühneuzeitlicher Religionsfrieden

Kuttenberger Religionsfrieden (1485)


Text

Kuttenberger Religionsfrieden (1485)

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: F7v] aToto na ſniemu sněmu obecznėm obecném , králem , geho Jeho miłoſti Milostí ,
na Horách kutnāch Kutnách drżeném drženém , geſt jest zgednáno zjednáno Léta léta -
[Blatt: F8r] nie
--
[Blatt: F8r]
Tiſicijho tisícího cżtyrzſtého čtyrstého lxxx° LXXX° A a kralowanij kralování krȧ-
le
krá--
le
Wladiſlawa Vladislava leta léta xiiij° XIIII° · A a zapſano zapsáno we ve dczkach dckách pa-
mietnych
pa--
mětných
Waczława Václava z chwogencze Chvojence · Cxix° CXIX° · Leeta léta
Tiſyczijho tisícího prwnijho prvního · . a

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Pro chwáłu chválu b boha Boha wſſemohúcijho všemohúcího a pro obeczne obecné do-
bré
do--
bré
kralowſtwij Království Cżeſkeho českého · , Aby aby każdy každý w v ſwém svém rzaa-
du
řá--
du
a ſprawedlnoſti spravedlnosti ſtati státi mohl · , c laſka láska , gednota jednota c aby za-
chowána
za--
chována
była byla e odewſſech ode všech e · , f Léta léta bożijho Božího cccc° CCCC°
oſmdeſateho osmdesátého patého pátého f , wnedieli v neděli poſtnij postní g letare · , magicz majíc h
Sniem sněm obecznij obecní wſſeho všeho kralowſtwij Království naſſeho našeho cżeſkého českého ,
knijžat knížat , panuow pánuov , rytijrzſtwa rytířstva , i Mieſt měst · w v mieſtie městě j horze Hoře
Kuthn Kuthn[ě]
j , My, Władiſław Vladislav , zbożij z Boží miłoſti milosti král cżeſky český k ɀċ etc. ,
Magicz majíc l tohom pėcžy péči , w v témż témž ſwẽ svém n kralowſtwij království o A a p ſwych svých
poddanych poddaných znagicz znajíc p q potrzebné potřebné wieczy věci · , rtyto Artykule artikule r
zrzijdili zřídili a zpuoſobili zpuosobili a sna konecz konec s zawrzeligſme zavřeli jsme · .


[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Nayprwé Najprvé , t czož což ſe se wijry víry u przygimanij přijímání v tiela Těla a krwe Krve -
na
--
na
w Kryſta Krista Gežijſſe Ježíše w pod gednau jednou neb pod obogij obojí zpuo-
ſobú
zpuo--
sobú
dotycże dotýče x · , Krȧl král y geho Jeho miłoſt Milost y zto rożwȧżyw rozváživ z , zaſluſſ-
nee
za sluš--
aa geho Jeho miłoſti Milosti zdá ſe se wtom v tom toto aa , aby ſtrana strana ſtrany strany
nehanieła nehaněla ani vtiſkáła utiskala · , abbuď z ab ſwietſkych světských , neb ducho-
wnijch
ducho--
vních
: neż než obogi obojí ac k ſobie sobě lāſku lásku zachowayte zachovajte ad · , Kniežij kněží
které koli kterékoli ſtrany strany , pod kterymi koli kterýmikoli knijžaty knížaty , pány, rytijr-
ſtwẽ
rytíř--
stvem
ae , mieſty městy af ſú ag , ſlowo slovo bożij Boží ſwobodñe svobodně aha na hṙichy hříchy każte kažte ah ,
[Blatt: F8v] ai žádny žádný žadnych žádných aj nekaczerzuge nekaceřuje ani haniege haněje aj · . A knijža-
ta
kníža--
ta
, pȧni páni , rytijṙſtwo rytířstvo y i w v mieſtech městech ak kralowſkych královskych ti ak , kterzij kteří
obycżey obyčej magij mají przygimati přijímati tieło Tělo a krew Krev božij Boží al pod ged-
jed--
zpuoſobú zpuosobú am , knieżij kněží an y i lidi a an poddané ſwé své ao pod ſebu sebú ap -
gij
--
obycžey obyčej : , przygimagijce přijímajíce aq tieło Tělo a krew Krev pána Pána kryſta Krista
pod obogij obojí zpuoſobú zpuosobú ar , žädnych žádných vtiſkuow útiskuov necżyñte nečiňte as , ani
gich jich at hañte haňte au av : , ani gim jim brañte braňte aw ſwého svého ax ſpaſenij spasení hledati po-
dlee
po--
dlé
gich jich ay wijry víry a zwykłoſti zvyklosti ay · . Též y i ti pániaz , rytijṙſtwo rytířstvo
y i ba mieſta města : , kterzijž kteříž obycžey obyčej magij mají przygimati přijímati tieło Tělo a·
krew Krev pána Pána kryſta Krista pod obogij obojí zpuoſobu zpuosobú · a magij mají pod-
danee
pod--
dané
ſwé své a kniežij kněží : geſſto ješto bb obycżey obyčej magij mají bb przygima--
ti
přijíma--
ti
pod gednau jednou zpu oſobú zpuosobú : k tiem těm poddanym poddaným bc ſwym svým a
proti nijm ním bd magij mají ſe se též bd zachowati zachovati bez vtiſku útisku be · , aby kaž-
dy
kaž--
bf ſłowo slovo božij Boží bf kazal kázal bez hanienij hanění na hřijchy hříchy a ſwėho svého
ſpaſenij spasení hledati mohl: podlee podlé wijry víry ſwé své a zwykłoſti zvyklosti
bez wyhanienij vyhánění bg a vtiſku útisku bh · . A to ſtaati státi má a zachowā-
no
zachová--
no
byti býti bezpohnutij bez pohnutí obiema oběma ſtranoma stranoma až do bilet trzyd-
czeti
třid--
ceti
a gednoho jednoho bi: od nynieyſſijho nynějšího cžaſu času porzád pořád zbiehlé-
ho
zběhlé--
ho
bj · . A czož A což ſe se bk dotycże dotýče Compactat kompaktát a ſmlúwy smlúvy Conciliū koncilium
bazyleyſkėho bazilejského bk · · , ty na ſwé své mijrze míře ſtuoyte stuojte a w v ſwé své mo-
czy
mo--
ci
zuoſtañte zuostaňte , yak jak ſami samy bl w v ſobie sobě gſú jsú : A a bm wtom v tom cżaſu času
páni, rytijrzſtwo rytířstvo y i mieſta města obycżey obyčej bn magijce majíce przygima-
ti
přijíma--
ti
tieło Tělo a krew Krev pȧna Pána kryſta Krista pod obogij obojí zpuoſobú zpuosobú : ma-
gij
ma--
, budeli bude-li ſe se gim jim zdȧti zdáti , ſwee své poſelſtwij poselství vcżyñiti učiniti k otczy--
ſwatému
Otci
svatému
· , A a knijžata knížata , pani páni bo , rytijrzſtwo rytířstvo y i mieſta města bp ſtra-
ny
stra--
ny
· obycżey obyčej magicz majíc bp przygimati přijímati tieło Tělo a krew Krev paana Pána /
[Blatt: G1r] kryſta Krista pod gednú jednú zpuoſobú zpuosobú , též podlé nich magij mají ſwu svú
pilnoſt pilnost y i bq pécży péči vcžyniti učiniti · téż též br k otczy Otci ſwatému svatému , aby ſlu-
ſſné
slu--
šné
czeſty cesty bs mohły mohly nalezeny bs byti býti v u bt geho Jeho ſwatoſti Svatosti bt · , kte-
réžby
kte--
réž by
na wiecžnoſt věčnost bu mezy mezi ſtranami stranami bu zachowāny zachovány byti býti
mohły mohly . Kral Král bv ge° Jeho miłoſt Milost bv ſwú svú bw pilnoſt pilnost bx , pécży péči , téžby pṙy při ot-
cy
Ot--
ci
ſwatém svatém bz ſkrze skrze ſam sám bz ſe se ca ge° Jeho miłoſt Milost ca y i přáteły přátely cb ſwé své cc ſwiet-
ſké
svět--
ské
y i duchownij duchovní mijti míti cc racżij ráčí · , aby cdtoho doſazeno dosaženo byti býti
mohło mohlo cd: aby ce geho Jeho miłoſti Milosti ce poddanij poddaní na wiecżnoſt věčnost cf w v -
ſcze
--
sce
a bez vtiſku útisku mezy mezi ſebú sebú o to byti býti cf mohli · . A to po--
ſelſtwij
po--
selství
k otczy Otci ſwatému svatémupoſłáno posláno cg a wyṕweno vypraveno by--
ti
--
ti
ch , czož což bude moczy moci byti býti ci nayſpijſſe najspíše cj · . A kraal král ck geho Jeho mi-
loſt
Mi--
lost
ck cl ſwú svú pilnoſt pilnost cl yako jako krȧl král a pán náſſ náš cm racžij ráčí w v tom mij-
ti
--
ti
cn : , aby ſe se to nedliło nedlilo a neprodlewało neprodlévalo · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Jtem Item yakož jakož pṙed před cżaſy časy minułymi minulými ſmłúwa smlúva ſe se gt̃ jest a zaw-
rzeni
zav--
ření
ſtało stalo mezy mezi ſtranami stranami obogimi obojími : a cedule tohoco wy-
rzezané
vy--
řezané
ſmłuwcze smluvce cp przed před rukama · gſú jsú cr pro` pro znamenij znamení cr : ,
žeſe že se geſt jest cs géſſtie ještě tomu cs doſti dosti neſtało nestalo . Protoż Protož to ſe se nám
zdá, aby ſe se tomu doſti dosti ſtało stalo a napraweno napraveno było bylo ct: yakož jakož
ty czedule cedule cu vkazugij ukazují a ſamy samy w v ſobie sobě cu zawijragij zavírají s obú--
ſtranu
obú
stranú
cvdo ſuchych suchých dnij dní , nayprwé najprvé przijſſtijch příštích , pohodu po hodu
ducha Ducha ſwatého svatého cv · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Jtem Item czož což ſe se Prahy dotycże dotýče , przy při ſmlúwie smlúvě , kterúż kterúž
kraal král cw geho Jeho miłoſt Milost cw s nimi má a oni cxs geho Jeho miłoſtij Milostí · ,
Geho Jeho miłoſt Milost cx gich jich nechaticy racżij ráčí , Aby aby ti pani páni rytijrz-
[Blatt: G1v] ſtwo
rytíř--
[Blatt: G1v] stvo
y i cz mieſta města · , kterzijzto kteřížto mezy mezi da geho Jeho kralowſkú královskú milo-
ſtij
Milo--
stí
da a Prażany Pražany gednati jednati magij mají · odb to, czoż což geſt jest w v tiech těch /
ſmłuwȧch smlúvách pozúſtaweno pozústaveno , to gednali jednali : aby dcto, czoż což ſe se jest dc
ſtało stalo , k ſluſſnee slušné náprawie nápravě przyſſło přišlo dd , a to hned prwnij první
pondieli pondělí po prowodnij provodní nedieli neděli de · . df Pakliby Pakli by ſe se
przyhodiło přihodilo , žeby že by o to konecz konec vcżynien učiněn byl, df dg Tehda tehda dh knij-
žata
kní--
žata
, pȧni páni , rytijrzſtwo rytířstvo y i mieſta města diz ſtrany strany di : obycżey obyčej ma-
gicze
ma--
jíce
przygimati přijímati pod gednau jednou zpuoſobau zpuosobou dj , budú moczy moci
o to młuwiti mluviti y i ſtáti státi podłé podlé wſſij vší potrzebnoſti potřebnosti · , acż dk ſe se gi jim
bude zdȧti zdáti , aby dlto tak k ſluſſné slušné naprawie nápravě dl wżdy vždy pṙyſſlo přišlo
a napraweno napraveno było bylo konecżnie konečně do hodu ſwatého svatého Wacz-
ława
Vac--
lava
nayprw najprv przijſſtijho příštího · .
Jtem Item poniewádž poněvádž mnohȧ mnohá gednanij jednání a ſgezdowė sjezdové bywa-
li
býva--
li
gſú jsú doo to : ; doa potom wżdy vždy ſtrkowe strkové dp a nezachowanij nezachování · ,
zdá ſe se nám a chczme chceme dq: aby wſſyczkni všickni dr obywatelé obyvatelé kralo-
wſtwij
Králo--
vství
tohoto Cžeſkého českého
ds · , knijžata knížata / , páni, rytijrzſtwo rytířstvo dt ,
mieſta města geden jeden zawȧzek zavázek a zápis nato na to · . du dvA tiech těch zȧpiſúw zápisúv
dwa dva liſty listy · , aby každȧ každá ſtrana strana geden jeden w v ſwé své moczy moci mieła měla , dv
podlé tohotodw przijpiſu přípisu dolepſaného dole psaného vcżynili učinili dx : a ſe se zap-
ſali
zap--
sali
dy do tiech těch leth let trzydczeti třidceti dz a gednoho jednoho : A a pod ktery --
mi
který --
mi
eb pokutami, yakż jakž prijpis přípis toho okazuge okazuje : , aec oboge oboje ſtrá-
na
strá--
na
ſpołecżnij společní ed a ee powinna povinna bude ee vdielati udělati A a yhned ihned ef
obogi obojí eg pṙed před nȧmi námi nynij nyní eh magij mají ſobie sobě ſlibiti slíbiti to zdrżeti zdržeti a
zachowati zachovati do ſgezdu sjezdu a zápiſu zápisu · , ei kteryż kterýž , dȧli dá-li buoh Buoh ei , pṙi při
cżaſu času hodu ej ſwatého svatého ducha Ducha ej o suchych suchých dnech nynij nyní pṙij-
ſſtijch
pří--
štích
Sñem sněm držeti chcžme chceme ek: a ten zȧpis zápis dokonatiel · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: G2r] emZápis wo vo artykule artikule przedepſané předepsané na czedulech cedulech · . em

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Wegméno Ve jméno bożij Boží Amen. My, Władiſlaw Vladislav , zbožij z Boží mi-
loſti
mi--
losti
kraal král cżeſky český ena markrabie markrabě en Morawſky moravský ɀċ etc. Vſſem všem
nynieyſſijm nynějším y i budúczijm budúcím k wiecżné věčné památcze památce eo przywo-
dijme
přivo--
díme
: że že gſme jsme naſſli našli w v kralowſtwij království naſſem našem ruoznicy ruoznici
mezy mezi knijżaty knížaty , pȧny pány , rytijrzſtwem rytířstvem aep mieſty městy , poddany-
mi
poddaný--
mi
a wiernymi věrnými naſſymi našimi · , kterȧżto kterážto y i za przedkuow předkuov na-
ſſich
na--
šich
geſſtie ještě była byla powznikla povznikla y i cżaſto často wznikała vznikala · . Acż eq
y i przedky předky naſſimi našimi , y i téż též przedky předky gich jich , pány a rytijrz--
ſtwem
rytíř--
stvem
y i mieſty městy cżaſtokrát častokrát ſrownawána srovnávána er bywała bývala A a
naſluſſnych na slušných mierách měrách es poſtawena postavena · , Ale ale potom opiet opět
wruoznicy v ruoznici et wcházeła vcházela , yakožto jakožto eu tohoev liſtowē listové y i bułłe bulle ew gſú jsú
otcze Otce s[vatéh]o ew papeže Eugenia a zboru neb concilium koncilium Ba-
zyleyſké°
ba--
zilejského
y i ſlawné slavné pamieti paměti Cijſarzuow císařuov ṙijmſkych římských aex
krałuow králuov ey Cžeſkych českých , przedkuow předkuov naſſich našich milych milých :ez tudijž tudíž
mnohé zapiſy zápisy fa fb obeczné obecné a ſpołecżné společné fb pṙedkuow předkuov panuow pánuov ,
rytijṙſtwa rytířstva y i mieſt měst nynij nyní dotcżenych dotčených · . Y I zdało zdálo ſe se nám
nayvżiteczñeſſij najužitečnější fc y i pécże péče tee fc a miłoſti milosti · , kterúż kterúž máme ke
wſſē všem obywatełom obyvatelom giž již gmenowanym jmenovaným , panom pánom , rytijrz-
ſtwu
rytíř--
stvu
y i mieſtō městom : abychom geden jeden obeczny obecný ſgezd sjezd wſſij vší fd ze-
mie
ze--
naſſij naší fd kralowſtwij království tohoto polożili položili fe A a pṙytom při tom fe ſñe-
mu
sně--
mu
zdaru z daru pana Pána boha Boha wſſemohúczij° všemohúcího s gich jich obapolnij obapolní ff
wúli vúlí fg o ty rúznice wſſeckny všeckny fh , kterėž kteréž byli byly wznikli vznikly , ſme sme ſro-
wnali
sro--
vnali
a k mijſtu místu przywedli přivedli , Jakoż Jakož to° toho ſrownanij srovnání fi fja wy-
powiedi
--
povědi
fj každá ſtrana strana fkpod naſſij naší pecżetij pečetí fk pamiet pamět· ,
w v kterémżto kterémžto ſrownanij srovnání nayznamenitieyſſij najznamenitější geden jeden ar-
tykul
ar--
tikul
napṙed napřed pałožen položen geſt jest · :

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: G2v] Czoż Což ſe se przygimanij přijímání tieła Těla a krwe Krve fl pȧna Pána Geżijſſe Ježíše kry--
ſta
Kri--
sta
fl dotycże dotýče , lidem obycżey obyčej magiczijm majicím : buď pod obogij obojí
neb pod gednú jednú zpuoſobú zpuosobú fm , O o kteryż kterýž artykul artikul fn vtiſkowé útiskové
a mnohé neprzyzñe nepřízně fn byly gſú jsú · . Y I hledicz hledíc fomy na zwy-
kłoſt
zvy--
klost
ſtarodawnij starodávní · , nicz nic nowého nového zamyſliti zamysliti nechticz nechtíc , zda zdá
ſe se nam nám : , aby o ten Artykul artikul tentofp zápis mezy mezi obogij obojí
ſtranú stranú byl w v artykulech artikulech fq dole pſanych psaných , fr iakoż jakož dole pſan psán
geſt jest fr tiemito těmito ſlowy slovy · : fs Compactata kompaktáta a ſmlúwy smlúvy Conci-
lium
konci--
lium
Bazyleyſkėho bazilejského · , ty w v ſwé své a na ſwé své mijrze míře ſtug-
te
stůj--
te
a w v ſwe své moczy moci zuoſtañte zuostaňte : yakż jakž ſami samy w v ſobie sobě gſú jsú ɀċ etc. · fs

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] My, Gindrzych Jindřich starſſij starší ft , Gindrzych Jindřich mładſſij mladší , fu ginỹ jiným
gménem jménem fu Hynek · , fv knijżata knížata Mienſtrberſká minstrberská fw , fx wok Vok z rożm-
berka
Rožm--
berka
ɀċ etc. · , fy Páni páni poṙȧd pořád fy , rytijṙſtwo rytířstvo poṙȧd pořád , Mieſta města poṙád pořád fz
A B C D A. B. C. D. ga ɀċ etc. , wyznawȧme vyznáváme gb , Zˇie že hledijcz hledíc gc naprzed napřed
k chwále chvále pána Pána kryſta Krista gd wſſemohúczijho všemohúcího , Potom potom k ged--
notie
jed--
notě
a geku pokogenij pokojení k ge ſwornoſti svornosti krałowſtwij království tohoto:
magicz majíc gf ſrownanij srovnání mezy mezi ſebú sebú ſkrze skrze krȧle krále gg geho Jeho miloſt Milost gg ,
pāná pána naſſeho našeho miłoſtiwėho milostivého , O o ten artykul artikul , kteryž kterýž mno-
mno--
cżaſy časy mezy mezi námi ſtȧł stál w v ruozniczy ruoznici : , kteryż kterýž gh ſe se przy-
gimanij
při--
jímání
tieła Těla a krwe Krve pána Pána gi kryſta Krista pod gednú jednú zpuoſo--
zpuoso--
neb podgj obogij obojí · z wijry víry naſſij naší każdėho každého dotycże dotýče , na·
gk geho Jeho kralowſké královské miłoſti Milosti gk gſme jsme przeſtali přestali · . A takto ſe se -
ti
pro--
ti
tomugl zachowati zachovati mame máme bez pohnutij pohnutí : y i gmbez poruſſe-
nij
poruše--
wſſelikterakého všelikterakého y i gm wymyſſlenych vymyšlených fforteluow forteluov · , po-
cżnucz
po--
čnúc
gn od datū datum gotohoto liſtu listu go zaplnych za plných gp gedno jedno a tṙydczeti třidceti
[Blatt: G3r] leth let gp porzȧd pořád zbiehłych zběhlých a pṙeſſłych přešlých gq · , buď z nȧs nás kto žiw živ ,
nebo mrtew mrtev · , pro żȧdnau žádnou gr wiecz věc , aniſmrt ani smrt gs nas nás kterého gs ,
ruſſen rušen gttento zapis zápis byti býti gt: ale w v czełoſti celosti gutakto zacho-
wán
zacho--
ván
gu:

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Jtem Item Nayprwė najprvé každy každý z nás zgv ſwee své wijry víry bude· a
przygimannij přijímání tee welebné Velebné ſwȧtoſti svátosti moczy moci vžywati užívati :
podlee podlé dowierzenij dověření ſwého svého gw ſwiedomij svědomí · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Jtem Item gx wſſyczkni všickni kniežij kněží naſſy náši gx , kteréžkoli nynij nyní--
me neb potom zaſebu za sebú mijti míti budemgy · na panſtwij panství a z-
bożij
z--
boží
gz naſſich našich diedickych dědických neb zaſtawnych zástavných : mȧme máme ha mij-
ti
--
ti
ktomu k tomu ha a drżeti držeti , Aby aby obycżege obyčeje hb przygimanij přijímání tieła Těla a
krwe Krve bożij Boží pod gednú jednú zpuoſobu zpuosobú neb pod obogij obojí zpuo-
ſobú
zpuo--
sobú
hc ſluſſnie slušně wéſti vésti mohli· a ſwobodnie svobodně każycz kážíc hd cżtenij čtení
ſwatė svaté a ginee jiné ſprawedliwee spravedlivé pijſmo Písmo he bez hanienij hanění hf , ka--
czerzowanij
ka--
ceřovaní
ſtrany strany druhee druhé : y i wſſeliyakych všelijakých vſſtijp--
kuow
úštíp--
kuov
hga podſtrkuow podstrkuov hg podawagicz podávajíc lidem obecznym obecným , yak jak
w v tiech těch farach farách zwykłoſt zvyklost magij mají :hh ani zgewñe zjevně żádnėho žádného
nenuticze nenutíce hi · . Neb byliliby byli-li by przy při kteree které farze faře hj lidee lidé , kteṙij kteří hj
buď geden jeden , nebo hk dwa dva , nebo wijcz víc hk ginacż jináč hl hm przygimanij přijímání
obycżey obyčej magicz majíc hn: nežho kniez kněz ten hp przypodawanij při podáváníhp tee ve
welebnee Velebné ſwatoſti svátosti · , ten hq w v przygimanij přijímání ſwē své hq hr muoż muož hs ſwé-
ho
své--
ho
ſpaſenij spasení hs hledati, kdez kdež ſe se gemu jemu htbude zdáti ht podlee podlé do--
wierzenij
do--
věření
ſpaſenij spasení geho jeho : ahu mimo to wnicżem v ničem geho jeho hv ne-
obtieżug
ne--
obtěžuj
, yako jako krzeſtianu křesťanu hw przyſłuſſij přísluší · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: G3v] Jtem Item każdý každý z nás poddanee poddané ſwé své hx · , buďina buď na diedinach dědinách
neb nahy zaſtawách zástavách · , hz kteréż kteréž nynij nyní hz máme a drżijme držíme ia , neb
mijti míti ib budeme, w v pokogi pokoji · przy při obycżegi obyčeji przygimanij přijímání
gich jich buď pod gednú jednú neb pod obogij obojí zpuoſobú zpuosobú , wnichž v nichž
dowierzenij dověření k gich jich ſpaſenij spasení geſt jest ic , zachowati zachovati id mȧme máme : žá-
dnú
žá--
dnú
ie moczij mocí gich jich nenuticz nenutíc ie ani gich jich if przyprawugicz připravujíc ig ih ſkr-
ze
skr--
ze
ſami sami ih ſe se · neb ii kniezſtwo kněžstvo naſſe naše ii bez gich jich wuole vuole : abyij
ik ſwėho svého ſpȧſenij spasení hledal ik podlee podlé dowierzenij dověření ſwėho svého przy při
ſkutku skutku te welebnė Velebné ſwatoſti svátosti . A to ma il w v mieſtech městech imnebo
w v im mieſtecžkach městečkách neb we ve wſech vsech wſſudy všudy zachowáno zachováno in byti býti .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Jtem Item żádnych žádných ginych jiných knie[ż]ij kněží : , neż než io kterzij kteří nynij nyní gſú jsú
a kde a yak jak zaſtáni zastáni io gſu jsú · , ip giny jiný obycżėy obyčej magicz majíc ip pripo-
dawanij
při po--
dávání
tee welebné Velebné ſwatoſti svátosti · , na ta mijſta místa iq dawati dávati ne--
mȧme
ne--
máme
iq: neż než ty a takowė takové , kterzijž kteříž nynij nyní zaſtani zastáni gſú jsú · .
Pakliby Pakli by ktery který vmrzel umřel · , nato na to mijſto místo buď ir giny jiný takee také ir /
dȧn dán · téhoż téhož obycżege obyčeje , yako jako prwnij první byl kniez kněz · .
Take Také yako[ż] jakož is pr[z]ed před cżaſy časy min[u]łymi minulými : ſmlúwa smlúva it ſe se gt̃ jest it
iua zawrzenij zavření ſtało stalo iu mezy mezi nami námi obogimi obojími · . A czedule cedule iv to--
ho
to--
ho
gſú jsú iv · . a A cżemu čemu ſe se geſt jest geſſtie ještě doſti dosti neſtało nestalo : , ktomu k tomu
myiw ſe se mijti míti ix chczme chceme , aby ſe se tomuiy ſtało stalo mezy mezi nynieyſſ nynějš[ím]
czaſem časem a hodem swatého svatého waczława Václava iz nayprw najprv przijſſti příští . iz

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] A czož což ſe se Prahy dotycże dotýče , Jakož jakož kraal král , geho Jeho miłoſt Milost ,
paan pán nȧſs náš miłoſtiwy milostivý , s nimi ſmlúwu smlúvu maa : przytom přitom jc
my toho nechawȧme necháváme , aby to kjd ſrownȧnij srovnání tiemi těmi oſoba-
[Blatt: G4r] mi
osoba--
[Blatt: G4r] mi
, kteréż kteréž jeto gednati jednati magij mají jf , przyſſło přišlo · . Pakliby Pakli by ſe se to ne--
ſtało
ne--
stalo
: , to ſobie sobě wymienñugem vymieňujem · , abychom o to młuwi-
ti
mluvi--
ti
nebjg ſtȧti státi mohli podlee podlé potrzebnoſti potřebnosti : abyjh k napra--
wie
nápra--
przyſſło přišlo , acż ji ſe se naam nám zdati zdáti bude · .
Pakliby Pakli by kto jjmimo ſrownanij srovnání toto jj jka zgednanij zjednání jk krá-
lem
krá--
lem
jl geho Jeho miłoſtij Milostí jl [a]jm námi, z nas nás ſe se wytrhna vytrhna : , proti tov to[m]u
czo co cżynił činil jn : , bud buď z knijžat knížat , pánuojo , rytijřſtwa rytířstva , neb zjp mieſt měst ,
neb z kniezſtwa knězstva : a nañ naň jq wyznáno vyznáno jra shledano shledáno było bylo jr · ,
Proto proto wſſyckni všickni my podlé powinoſti povinnosti zawázku zavázku naſſe° našeho
tohoto zeczti ze cti aju wijry víry projv gednoho jednoho vpomináni upomínáni a hanie-
ni
haně--
ni
a dotykani dotýkáni byti býti jw : , než tenjx , ktožby ktož by to przycžynil přičinil a neb aneb
przycžynili přičinili · . kaNež my wſſyczkni všickni ka ſlibugem slibujem kb ſlowem slovem do-
le
do--
le
pſanym psaným kb a zawázkem závazkem : proti tomu, ktož by tokc včynil učinil
kdneb vcžynili učinili kd , Naprzed napřed krali králi ke geho Jeho miłoſti Milosti ke , pánu naſſe-
mu
naše--
mu
miłoſtiwému milostivému kf · , Y i kgkráli geho Jeho miłoſti Milosti potomkom kg / ,
králom budúcijm budúcím · , ac̃żby ač by kh geho Jeho kralowſké královské miłoſti Milosti kh kiz do-
puſſtienij
do--
puštění
božijho Božího wtom v tom a do toho cžaſu času ki skj ſwieta světa sſſel sšel :
gehož jehož , pane Pane bože Bože , oſtrzež ostřež · . A kterýkk kraal král geho Jeho mi--
loſt
Mi--
lost
neb králi po geho Jeho miłoſti Milosti byli y i ſtránie stráně druhee druhé ta-
kowého
ta--
kového
ko w v mocz moc k oprawie opravě kp přyweſti přivesti s gich Jich kralowſkú královskú kq
miłoſtij Milostí pomoczy pomoci y i ſtrany strany druhéks · , aby tento ten to kt ſkutecž--
nie
skuteč--
naprawil napravil y i kazán byl, ku yakž koli jakžkoli ku králi kv geho Jeho miłoſti Milosti kv ,
pánu naſſev naše[m]u miloſtiwév milostivé[m]u : , a raďe radě zkw ſtran stran obogijch obojích přy při
geho Jeho miłoſti Milosti kz ſe se zdáti bude za ſprawedliwee spravedlivé kz · , aby latak
w v moczy moci a w v tee mijrze míře zaſe zase la zuoſtało zuostalo a ſtáło stálo , Jakož na-
horze
na--
hoře
lb ſmłuweno smluveno a lb ſrowuáno srovnáno lc · .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: G4v] ld Jtem Item ktomuto k tomuto ld zápiſu zápisu my wſſyczkni všickni le , knijžata knížata alf --
ni
--
ni
, Rytijrzſtowo rytířstvo y i lg mieſta města : , kterych kterých lh gména jména napſána napsána li
gſú jsú slj ſtrany strany naſij naší : , obycžey obyčej magicze majíce przygimati přijímati tie-
ło
--
lo
a krew Krev lk pána Pána Gežijſſe Ježíše kryſta Krista lk pod gednú jednú zpuoſobú zpuosobú : ,
pecžeti pečeti ſwé své przywieſyti přivěsiti máme · , lla gižto jižto ll gména jména negſú nejsú
lm wepſána vepsána w v tento zápis lm · , ti ſwe své przyznawagiczij přiznávající ln liſty listy
połožyti položiti magij mají přy při naſſē našem zápiſu zápisu ſtraňe straně druhé pod obo-
gij
obo--
zpuoſobu zpuosobu tieło Tělo a krew Krev pána Pána gežijſſe Ježíše kryſta Krista lo , lp kteryž kterýž
ſme sme gi jim w v mocz moc dali a połožili položili lp: a oni nám zaſe zase lq takowyž takovýž lr .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] Pakliby Pakli by kto lsk liſtu listu neb buď pecžeti pečeti neb přyznawa-
giczijho
přiznáva--
jícího
liſtu listu nepoložyli nepoložili ls : , buď zlt ſtrany strany naſſij naší , neb dru-
hee
dru--
· , Slibugem slibujem naprzed napřed králi lu geho Jeho miłoſti Milosti lu · , y i ſami sami
ſobie sobě , y i ſtranie straně druhé na toho každého · , ktožby ktož by wtom v tom
wuole vuole ſwé své požywati požívati chtiel chtěl a toho odpijrał odpíral vcžyniti učiniti lv , lw ſo-
bie
so--
pomoczy pomoci lw hrdły hrdly y i ſtatky statky podlé wſſeho všeho przemoženij přemožení
naſſeho našeho : , yako jako proti tomu ruſſyteli rušiteli dobrého, ſworno--
ſti
svorno--
sti
a pokoge pokoje · . A geho jeho žádny žádný z nás nemá zaſtawati zastávati
ani fedrowati fedrovati : , než geho jeho lx zbawiti zbaviti ſe se lx wſſemi všemi obycžegi obyčeji
yako jako zp̨tiwilého zprotivilého pánu ſwému svému aly wſſij vší obczy obci · . A to w-
ſſyczkni
v--
šickni
lz ſlibili slíbili ſme sme ſami sami ma , každý ſám sám zaſe za se y i za naſſe naše her-
by
her--
by
mb mc y i potomky mc · , ſwú svú dobrú wijru víru md krzeſtianſkú křesťanskú , cztij ctí a
wierú věrú králi me geho Jeho miłoſti Milosti me : , ſtranie straně druhé y i ſami sami ſobie sobě
zdržetimf zachowati zachovati wewſſem ve všem / , czož což w v tomto zápiſu zápisu mg ſe se oz-
namuge
oz--
namuje
, mg wyſlowuge vyslovuje mh : a zawijra zavírá · , bezewſſeho beze všeho poruſſe-
nij
poruše--
mi , obmeſſkanij obmeškání a zanetbanij zanetbání .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: G5r] Pakliby Pakli by ktery který proti tomu vcžynil učinil a nenaprawil nenapravil wed-
le
ved--
le
rozkazanij rozkázání mj krale krále mk geho Jeho miłoſti Milosti mk a oſob osob s obú ſtranau stranou
wydanych vydaných , na toho ml wyznawȧme vyznáváme a ſeznawȧme seznáváme ml , že gt̃ jest
proti ſwé své czti cti vczynil učinil a gi ji ztratil · , yako jako ten, [ježto]mm nemiługe nemiluje
ſwornoſti svornosti a gednoty jednoty , a ſwému svému ſlibu slibu doſti dosti nevcžyniw neučiniv /
a proti tomu zápiſu zápisu vcžyniti učiniti mn · . Tomu na ſwiedomij svědomí mp
pecžeti pečeti naſſe naše · . A my, nadepſany nadepsaný kraal král Władiſlaw Vladislav ,
przy při každém ſpiſu spisu kazali kázali gſme jsme pecżet pečet naſſy naši kralowſkú královskú
przytiſknúti přitisknúti : .

[Quellentext] [Deutsche Übersetzung] [Blatt: 249r] Jtem Item mr Natomto na tomto mr gt jest zuoſtano zuostáno a ſwoleno svoleno od kniezat kniežat , paw pá[nuo]v ,
rytierzſtwa rytieřstva y i mieſt měst o bogie obojie ſtrany strany / , ze že magij mají krali králi
Geoti Jeho [Milos]ti ms ſlibiti slíbiti / tyto Artykule artikule dolepſane dolepsané / , Ato A to tiemito těmito
ſlowy slovy , kazdý oſobnie osobně Geoti Jeho [Milos]ti mt ruku rukú danim dánim ſlibiti slíbiti ma / ,
naprzed napřed kniezata kniežata / , panij páni y i rytierzſtwo rytieřstvo : |Takto ſlibugi slibují |mu
mv Waſſij Vaší kralowſke královské miti Mi[los]ti mv ſlibugij slibuji / , geſtli zeby jestliže by kto kolik ktokoli[vě]k
proti p̨wu právu zemſkev zemské[m]u ſtarodawniemu starodávniemu / chtiel chtěl czo co vzciti uči[ni]ti
agie a je ruſſiti rušiti / , Aneboli anebo-li gev je[m]u doſti dosti vcziti učiniti nechtiel nechtěl podle podlé
nalezuow nálezuov panſkych panských / , ze že toho wiernie věrně , cztnie ctně , prawie pravě ,
krzeſtiansky křesťansky , bezewſſie beze všie zle zlé lſtij lsti podle podlé moznoſti možnosti ſwe své po-
mahati
po--
máhati
chczy chci / , natakoweo na takového kazdeo každého iako jako nadobreo na dobrého czlowieka člověka
ſluſſie slušie / podle podlé praw práv a ſwobod svobod naſſich našich ſtarodawnich starodávních / ,
Aby aby ſe se prawu právu zemſkemu zemskému doſti dosti ſtalo stalo / A a každý, kniezata kniežata ,
panij pání , rytierzſtwo rytieřstvo , prazane Pražané y i gina jiná mieſta města przi ſwych při svých
prawiech práviech a ſwobodach svobodách aby zachowanij zachováni byli / , A a Geot Jeho [Milos]t mw
kralowſka královská raczi ráčí gich jich wſſech všech obrancze obránce byti býti / , Amy A my
podle podlé Geoti Jeho [Milos]ti mx wſſiczknij všickní / . | dale dále ſlibugi slibují |
Jtem Item Toto toto take také ſlibiti slíbiti magij mají / , Ze že oboge oboje my ſtrana strana ne-
magi
ne--
mají
ſebe sebe hanieti haněti ani vtiſkati utiskati / , budto buďto prowieru pro vieru / ,
neb prokteru pro kterú ginu jinú wiecz věc / ( Nez než owieru o vieru / aby hledieo hledě[n]o
bylo kup̨rwu ku právu tomu, k kteremuz kterémuž kto przilezij příleží / , iakozto jakožto za
przedkuow předkuov geoti Jeho [Milos]ti mz / bywalo bývalo ) / , ani ſwym svým poddanŷ poddaným dopuſſtieti dopúštěti . /
pakliby Pakli by kto to przeſtupil přestúpil , natakoweo na takového podtymz pod týmž zawazkem závazkem /
tez též geoti Jeho [Milos]ti na ſlibugem slibujem radnij radní a pomocznij pomocní byti býti / , nakohozby na kohož by
to wp̨wdie v pravdě vwedeno uvedeno bylo. |Takto mieſta města ſlibugi slibují |
Jtem Item / czoz což ſe se prazan Pražan y i ginych jiných mieſt měst dotycze dotýče / , Takto takto
magi mají krali králi geoti Jeho [Milos]ti nb ſlibiti slíbiti a przirzeczy přiřéci tiemito těmito ſlowy slovy / :
purgmiſtr purgmistr a conſſelee konšelé mieſt měst prazſch pražs[ký]ch od ſebe sebe y i od ſwych svých
obczy obcí / Azginych a z jiných mieſt měst poſlowe poslové nc , kterziz kteříž ſutez , též od ſebe sebe
y i od ſwych svých obczy obcí / , Geſtli zeby jestliže by kto, iakoz jakož nahorze nahoře pſao psá[n]o
[Blatt: 249v] ſtogi stojí , proti prawu právu Zemſkev zemské[m]u analezuom a nálezuom Panſkym panským doſti dosti
cziniti učiniti nechtiel nechtěl a chtiel chtěl ſwe své wuole vuole poziwati požívati , pod tiemi těmi
zawazky závazky a prziſahami přísahami / , Jakoz jakož gſu jsú prwe prve geoti Jeho [Milos]ti nd zawazanij zavázáni / ,
Natakoweho na takového kazdeo každého wiernie věrně , cztnie ctně , prawie pravě , krzeſtianſky křesťansky ,
bezewſſie beze všie zle lſtij lsti pomahati pomáhati , iako jako nadobre na dobré lidij lidi apodda-
nee
a podda--
geoti Jeho [Milos]ti ne ſluſſie slušie , wedle vedlé praw práv a ſwobod svobod ſwych svých . / Atez A též czoz což
ſe se hanenie haněnie nebo vtiſkuow útiskuov dotycze dotýče / , Geſtli žeby jestliže by kto p̨ti proti
tomu czinil činil / , ze že magij mají nakazdeho na každého takoweo takového radnij radní y i po-
mocznij
po--
mocní
býti, podle podlé ſwe své moznoſti možnosti / , Geſtli ze jestliže by kto pra-
wu
prá--
vu
zemſkemu zemskému / neb mieſczſkemu městskému doſti dosti vcziti uči[ni]ti nechtiel nechtěl / ,
k kteremuz kterémuž przilezij příleží / . / |O zapiſych zápisích takto|
Jtem Item zapiſowe zápisové wſſiczknij všickní , kterzizkoli kteřížkoli gſu jsú ſpolecznij společní , budto buďto
mezy mezi pany pány , rytierzſtwem rytieřstvem y i mieſty městy / , Tyaby ti aby przed před nf geoti Jeho [Milos]tí
kralowſku královskú nf polozenij položení byla byli / , kdyz když koli geot Jeho [Milos]t Kv k[rálo]v[ská] ng / ſe se pany pány a
wladykami vladykami wſud v súd zemſky zemský zasede / , Neb neb to wedle vedle p̨wa práva
ma byti býti / , ze prawo že právo ſwobodne svobodné mabyti má býti / Awiecze a viece ginych jiných
zadnych žádných aby nebylo bez geo Jeho nh wuole vuole awiedomie a vědomie / . Než
czoz což ſe se te s mluwy smlúvy dotycze dotýče / , kteruz kterúž kral král geot Jeho [Milos]t ni s prazany Pražany
ma / , przi te při té s mluwie smlúvě geot Jeho [Milos]t ge je zuoſtawiti zuostaviti raczij ráčí / , tak
iakoz jakož ſama sama wſobie v sobě geſt jest . | otiech o těch , kerziby keří by nebyli|
Jtem Item nj kerzizbykoli keříž by koli nj zde w v praze Praze nebyli, budto buďto z panuow pánuov
nebo z rytierzſtwa rytieřstva / , tij ti aby konecznie konečně we ve cztych čty[ře]ch nedch ned[ělí]ch po oſa-
zenij
osa--
zení
ſudu súdu k krali králi geoti Jeho [Milos]ti nk przigeli přijeli / aktakowv a k takov[ém]u ſlibu slibu ſe se prziz-
nali
přiz--
nali
/ tak, iakoz jakož naprzed napřed polozeno položeno geſt jest / . pakliby Pakli by kto too toho
ne vczinil neučinil / akterak a kterak toho zanetbal / , proti takowemu takovému nl geot Jeho [Milos]t
kralowſka královská nl ma ſe se mieti / agey a jej ktomu k tomu przip̨witi připraviti / , Amy a my
wſſichnij všichní geho Jeho miti Mi[los]ti nm wtom v tom mame máme radnij radní a pomocznij pomocní
byti býti .


Textapparat

a–a Fehlt Talmb., S. 512, Z. 1; Fürstenb., S. 418, Z. 1: We jméno božie ščasně řkúce amen.
b Talmb., S. 512, Z. 1 und Fürstenb., S. 418, Z. 1: danach folgend pána.
c–c Fürstenb., S. 418, Z. 2f.: a láska a jednota.
d Fehlt Talmb., S. 512, Z. 2.
e–e Fehlt Fürstenb., S. 418, Z. 3.
f–f Talmb., S. 512, Z. 3: anno etc. MCCCCLXXXV; Fürstenb., S. 418, Z. 3: a to léta páně lxxxvo.
g Fürstenb., S. 418, Z. 3: danach folgend jenž slove.
h Fürstenb., S. 418, Z. 4: majíce.
i Talmb., S. 512, Z. 4: danach folgend i; Fürstenb., S. 418, Z. 4: danach folgend a.
j–j Fürstenb., S. 419, Z. 1: na Horách Kutnách.
k Fürstenb., S. 419, Z. 1f.: danach folgend markrabě Morawský.
l Talmb., S. 512, Z. 5 und Fürstenb., S. 419, Z. 2: majíce.
m Fürstenb., S. 419, Z. 2: o to.
n Fürstenb., S. 419, Z. 2: našem.
o Korrigiert aus: kraowſtwij kráovství .
p–p Talmb., S. 512, Z. 6: znajíce swých poddaných.
q Fürstenb., S. 419, Z. 2: znajíce.
r–r Fürstenb., S. 419, Z. 3: artikule dolepsané.
s–s Fürstenb., S. 419, Z. 3: konečně.
t Talmb., S. 512, Z. 8 und Fürstenb., S. 419, Z. 4: Item najprwé.
u Fürstenb., S. 419, Z. 4: danach folgend dotýče.
v Korrigiert aus: przygianij přijíání .
w–w Korrigiert nach Talmb., S. 512, Z. 8: Ježíše Krista; Fürstenb., S. 419, Z. 4: Ježíše Christa. Textvorlage: Kryſta Krista Gejijſſe Jejíše .
x Fürstenb., S. 419, Z. 5: rozdáwanie.
y–y Talmb., S. 512, Z. 9 und Fürstenb., S. 419, Z. 5: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miloſt.
z–z Fürstenb., S. 419, Z. 5: rozwážie.
aa–aa Talmb., S. 512, Z. 9f.: aufgrund fehlerhafter Transkription se w tom JMti zdá toto statt se w tom geho miloſti milosti zdá toto; Fürstenb., S. 419, Z. 5: zdá se JMti w tom toto.
ab–ab Talmb., S. 512, Z. 10: buď; Fürstenb., S. 419, Z. 6: buďto.
ac Fürstenb., S. 419, Z. 6: danach folgend aby.
ad Fürstenb., S. 419, Z. 7: zachowali.
ae Fürstenb., S. 419, Z. 7: danach folgend a.
af Talmb., S. 512, Z. 12: danach folgend králowskými.
ag Fürstenb., S. 419, Z. 7: danach folgend ti.
ah–ah Fürstenb., S. 419, Z. 8: kažte na hřiechy.
ai Fürstenb., S. 419, Z. 8: zusätzlich a aby.
aj–aj Talmb., S. 512, Z. 13: nekaceřujte ani hanějte; Fürstenb., S. 419, Z. 8: nekaceřoval ani haněl.
ak–ak Fürstenb., S. 419, Z. 9: králowstwie našeho.
al Talmb., S. 512, Z. 14: pána Krista.
am Fürstenb., S. 419, Z. 10: danach folgend majíce také.
an–an Fürstenb., S. 419, Z. 10: a lidi i.
ao Talmb., S. 512, Z. 15: danach folgend kteréž.
ap Fürstenb., S. 419, Z. 10: danach folgend ježto.
aq Talmb., S. 512, Z. 16: přijímající; Fürstenb., S. 419, Z. 11: přijímati.
ar Fürstenb., S. 419, Z. 11: danach folgend w tom.
as Fürstenb., S. 419, Z. 11: sobě nečiniece.
at Fürstenb., S. 419, Z. 12: sebe.
au Korrigiert aus: hoñte hoňte .
av Talmb., S. 512, Z. 17: hanějte; Fürstenb., S. 419, Z. 12: hanějíce.
aw Fürstenb., S. 419, Z. 12: bráníce.
ax Fürstenb., S. 419, Z. 12: jich.
ay–ay Talmb., S. 512, Z. 17: zwyklosti a wíry.
az Talmb., S. 512, Z. 18: danach folgend a.
ba Fehlt Talmb., S. 512, Z. 18; Fürstenb., S. 419, Z. 13: a.
bb–bb Talmb., S. 512, Z. 18 und Fürstenb., S. 419, Z. 13: mají obyčej.
bc Korrigiert aus: peddanym peddaným .
bd–bd Talmb., S. 512, Z. 20: se mají.
be Talmb., S. 512, Z. 21: útiskuow.
bf–bf Talmb., S. 512, Z. 21: boží slowo.
bg Fürstenb., S. 419, Z. 17: haněnie.
bh Talmb., S. 512, Z. 22 und Fürstenb., S. 419, Z. 17: aufgrund fehlerhafter Transkription útiskuow statt autiſkuow.
bi–bi Talmb., S. 512, Z. 23: let XXXI; Fürstenb., S. 419, Z. 18: do xxxi léta.
bj Talmb., S. 512, Z. 24: zběhlých.
bk–bk Fürstenb., S. 419, Z. 18f.: kompaktat Basilejského dotýče.
bl Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 19.
bm Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 20.
bn Talmb., S. 512, Z. 26: obyčeje.
bo Talmb., S. 512, Z. 28: danach folgend a.
bp–bp Talmb., S. 512, Z. 28: obyčeje majíce; Fürstenb., S. 419, Z. 22: z strany obyčej majíc.
bq Talmb., S. 512, Z. 29: a.
br Fehlt Talmb., S. 512, Z. 29 und Fürstenb., S. 419, Z. 23.
bs–bs Talmb., S. 513, Z. 1: nalezeny mohly.
bt–bt Talmb., S. 513, Z. 1: aufgrund fehlerhafter Transkription JSti statt geho Swatoſti.
bu–bu Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 24.
bv–bv Talmb., S. 513, Z. 2 und Fürstenb., S. 419, Z. 25: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miloſt milost .
bw Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 25.
bx Talmb., S. 513, Z. 2 und Fürstenb., S. 419, Z. 25: danach folgend i.
by Fehlt Talmb., S. 513, Z. 2 und Fürstenb., S. 419, Z. 25.
bz–bz Talmb., S. 513, Z. 2f.: sám skrze.
ca–ca Talmb., S. 513, Z. 3 und Fürstenb., S. 419, Z. 25: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miloſt milost .
cb Talmb., S. 513, Z. 3: přátele.
cc–cc Talmb., S. 513, Z. 3: duchowní i swětské činiti; Fürstenb., S. 419, Z. 25f.: duchownie i swětské mieti.
cd–cd Talmb., S. 513, Z. 3f.: to mohlo dosaženo býti; Fürstenb., S. 419, Z. 26: toho dosaženo mohlo býti.
ce–ce Talmb., S. 513, Z. 4 und Fürstenb., S. 419, Z. 26: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miloſti.
cf–cf Fürstenb., S. 419, Z. 26f.: a bez útiskuow o to trvati.
cg Talmb., S. 513, Z. 5: danach folgend býti.
ch Fehlt Talmb., S. 513, Z. 5.
ci Fehlt Talmb., S. 513, Z. 5 und Fürstenb., S. 419, Z. 27f.
cj Talmb., S. 513, Z. 5f.: najspíš.
ck–ck Talmb., S. 513, Z. 6 und Fürstenb., S. 419, Z. 28: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłoſt.
cl–cl Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 28.
cm Fürstenb., S. 419, Z. 28: danach folgend milostiwý.
cn Talmb., S. 513, Z. 6: činiti; Fürstenb., S. 419, Z. 28: swú pilnost mieti.
co Fehlt Talmb., S. 513, Z. 8f.
cp Talmb., S. 513, Z. 9: smluwčí.
cq–cq Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 31.
cr–cr Talmb., S. 513, Z. 9 und Fürstenb., S. 419, Z. 31: i známe.
cs–cs Talmb., S. 513, Z. 10: tomu ještě; Fürstenb., S. 419, Z. 32: tomu.
ct Fürstenb., S. 419, Z. 32: danach folgend tak.
cu–cu Fürstenb., S. 419, Z. 32: w sobě ukazují a.
cv–cv Talmb., S. 513, Z. 11f.: do hodu swatého Wácslawa najprwé přištieho; Fürstenb., S. 419, Z. 33: a to konečně o suchých dnech najprv příštích po hodu slawném Ducha swatého.
cw–cw Talmb., S. 513, Z. 13 und Fürstenb., S. 419, Z. 34: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłoſt miłost .
cx–cx Talmb., S. 513, Z. 14 und Fürstenb., S. 419, Z. 34f.: aufgrund fehlerhafter Transkription s JM, JMt statt geho miłoſti miłosti , geho miłoſt miłost .
cy Fürstenb., S. 419, Z. 35: danach folgend přitom.
cz Fürstenb., S. 419, Z. 35: a.
da–da Talmb., S. 513, Z. 14f.: aufgrund fehlerhafter Transkription JM králowſkú statt geho miłoſti krałowſku; Fürstenb., S. 419, Z. 35: JKMti.
db Fürstenb., S. 419, Z. 36: a.
dc–dc Fürstenb., S. 419, Z. 36: se tomu dosti.
dd Fehlt Fürstenb., S. 419, Z. 37.
de Talmb., S. 513, Z. 17f.: danach folgend ti páni, rytieřstwo i města aby se do Prahy sjeli, a to před se wzali a jednali, aby o to konec byl.; Fürstenb., S. 419, Z. 37f.: danach folgend ti páni a rytieřstwo i města do Prahy se sjeti mají a to předse wzieti a jednati, aby o to konec byl.
df–df Fürstenb., S. 419, Z. 38f.: Pakliby o to konce se nestalo.
dg Talmb., S. 513, Z.19: nebyl.
dh Talmb., S. 513, Z. 19 und Fürstenb., S. 419, Z. 39: tehdy.
di–di Talmb., S. 513, Z. 19: aufgrund fehlerhafter Transkription stranný statt ſtrany.
dj Fürstenb., S. 419, Z. 40: danach folgend přijímati.
dk Talmb., S. 513, Z. 20: až.
dl–dl Talmb., S. 513, Z. 21: k slušné nápravě; Fürstenb., S. 419, Z. 41: o to slušně naprawenie.
dm–dm Fürstenb., S. 419, Z. 42: do sw. Wácslawa.
dn–dn Talmb., S. 513, Z. 21: přišlo.
do–do Fehlt Talmb., S. 513, Z. 22 und Fürstenb., S. 419, Z. 43.
dp Talmb., S. 513, Z. 23: ustrkowé; Fürstenb., S. 419, Z. 43: postrkowé.
dq Fürstenb., S. 419, Z. 44: danach folgend tomu.
dr Talmb., S. 513, Z. 23: wšichni.
ds Fehlt Talmb., S. 513, Z. 23 und Fürstenb., S. 419, Z. 44.
dt Talmb., S. 513, Z. 24 und Fürstenb., S. 420, Z. 1: danach folgend i.
du Fürstenb., S. 420, Z. 1: učinili.
dv–dv Mit Klammern in Talmb., S. 513, Z. 24f. und Fürstenb., S. 420, Z. 1f.
dw Fürstenb., S. 420, Z. 2: toho.
dx Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 2.
dy Fürstenb., S. 420, Z. 2f.: zapsati mají.
dz Talmb., S. 513, Z. 26: třidcíti.
ea–ea Fürstenb., S. 420, Z. 3: xxxi let.
eb Fürstenb., S. 420, Z. 3: těmi.
ec Fürstenb., S. 420, Z. 3: danach folgend to.
ed Talmb., S. 513, Z. 27: společně; fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 4.
ee–ee Fürstenb., S. 420, Z. 4: powinni budú.
ef Talmb., S. 513, Z. 28: hned.
eg Talmb., S. 513, Z. 28: danach folgend strana.
eh Fehlt Talmb., S. 513, Z. 28.
ei–ei Talmb., S. 513, Z. 29: kterýž bohdá; Fürstenb., S. 420, Z. 5: když bóh dá.
ej–ej Talmb., S. 513, Z. 29: aufgrund fehlerhafter Transkription Ducha sw. statt Ducha swatého; Fürstenb., S. 420, Z. 5: sw. Ducha.
ek Talmb., S. 513, Z. 30: chcem.
el Fürstenb., S. 420, Z. 6: danach folgend w tato slowa.
em–em Fehlt in Talmb., S. 513, Z. 31 und Fürstenb., S. 420, Z. 7.
en–en Talmb., S. 513, Z. 31 und Fürstenb., S. 420, Z. 7: markrabie.
eo Talmb., S. 513, Z. 32 und Fürstenb., S. 420, Z. 8: paměti.
ep Talmb., S. 513, Z. 33: i.
eq Talmb., S. 513, Z. 35: aufgrund fehlerhafter Transkriptionstatt acž .
er Talmb., S. 513, Z. 36: srovnána.
es Fürstenb., S. 420, Z. 12: miestech.
et Korrigiert aus: wruozniey v ruozniei .
eu Talmb., S. 513, Z. 37: jakož.
ev Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 12.
ew–ew Fürstenb., S. 420, Z. 12: otce sw.
ex Fürstenb., S. 420, Z. 14: i.
ey Korrigiert aus: ktałuow ktáluov .
ez Talmb., S. 514, Z. 2: danach folgend i.
fa Talmb., S. 514, Z. 2: danach folgend rozličné a.
fb–fb Fürstenb., S. 420, Z. 14: společnie a obecné.
fc–fc Talmb., S. 514, Z. 3f.: z té péče; Fürstenb., S. 420, Z. 15: z péče té.
fd–fd Talmb., S. 514, Z. 5: zemi našeho; Fürstenb., S. 420, Z. 17: země.
fe–fe Fürstenb., S. 420, Z. 17: při kterémžto.
ff Fürstenb., S. 420, Z. 18: obapolnú.
fg Talmb., S. 514, Z. 6 und Fürstenb., S. 420, Z. 18: danach folgend a wědomím.
fh Talmb., S. 514, Z. 7 und Fürstenb., S. 420, Z. 18: wšecky.
fi Talmb., S. 514, Z. 8: zjednání; Fürstenb., S. 420, Z. 19: jednánie.
fj–fj Fürstenb., S. 420, Z. 19: wýpowěď.
fk–fk Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 19f.
fl–fl Talmb., S. 514, Z. 10: pána našeho Jezu Krista; Fürstenb., S. 420, Z. 21: pána Ježíše.
fm Fürstenb., S. 420, Z. 22: danach folgend přijímati.
fn–fn Talmb., S. 514, Z. 11: mnohé nepřízně a útiskowé; Fürstenb., S. 420, Z. 22: utiskowánie mnohá a nepřiezně.
fo Talmb., S. 514, Z. 12 und Fürstenb., S. 420, Z. 22f.: hledíce.
fp Talmb., S. 514, Z. 13: ten.
fq Talmb., S. 514, Z. 13 und Fürstenb., S. 420, Z. 24: artikulích.
fr–fr Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 24.
fs–fs Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 24.
ft Fürstenb., S. 420, Z. 25: danach folgend a.
fu–fu Fürstenb., S. 420, Z. 25: jináč.
fv Fürstenb., S. 420, Z. 25: danach folgend z božie milosti.
fw Korrigiert aus: Mieſtrberſká Mistrberská .
fx Fürstenb., S. 420, Z. 26: danach folgend hrabě Kladští əc.
fy–fy Fürstenb., S. 420, Z. 26: a páni pořád əc.
fz Fürstenb., S. 420, Z. 26: danach folgend əc.
ga Talmb., S. 514, Z. 17: A. B. C.; fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 26.
gb Fürstenb., S. 420, Z. 27: danach folgend tiemto zápisem əc. əc.
gc Talmb., S. 514, Z. 18 und Fürstenb., S. 420, Z. 27: hledíce.
gd Talmb., S. 514, Z. 18 und Fürstenb., S. 420, Z. 27: boha.
ge–ge Talmb., S. 514, Z. 19: pokojně; Fürstenb., S. 420, Z. 28: pokojné.
gf Talmb., S. 514, Z. 19: majíce.
gg–gg Talmb., S. 514, Z. 20: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miloſt milost ; fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 28.
gh Fürstenb., S. 420, Z. 29: což.
gi Talmb., S. 514, Z. 21: danach folgend Jezu.
gj Fehlt Talmb., S. 514, Z. 22.
gk–gk Talmb., S. 514, Z. 22 und Fürstenb., S. 420, Z. 31: aufgrund fehlerhafter Transkription JMKti statt geho kralowſke miloſti.
gl Talmb., S. 514, Z. 22 und Fürstenb., S. 420, Z. 31: sobě.
gm–gm Talmb., S. 514, Z. 23: přerušení wšelikého a; Fürstenb., S. 420, Z. 32: přerušenie wšelijakého.
gn Talmb., S. 514, Z. 23: počnúce.
go–go Talmb., S. 514, Z. 24 und Fürstenb., S. 420, Z. 32: listu tohoto.
gp–gp Talmb., S. 514, Z. 24: XXXI let; Fürstenb., S. 420, Z. 32f.: xxxi let.
gq Fürstenb., S. 420, Z. 33: přišlých.
gr Talmb., S. 514, Z. 25 und Fürstenb., S. 420, Z. 33: nižádnú.
gs–gs Talmb., S. 514, Z. 25 und Fürstenb., S. 420, Z. 34: kterého z nás.
gt–gt Talmb., S. 514, Z. 25f.: býti tento zápis.
gu–gu Talmb., S. 514, Z. 26: takto zachowáno; Fürstenb., S. 420, Z. 34: má býti zachován.
gv Fehlt Talmb., S. 514, Z. 27 und Fürstenb., S. 420, Z. 35.
gw Talmb., S. 514, Z. 28: danach folgend a.
gx–gx Fürstenb., S. 420, Z. 37: kněžie wšickni.
gy Talmb., S. 514, Z. 30: budeme.
gz Talmb., S. 514, Z. 30 und Fürstenb., S. 420, Z. 38: zbožích.
ha–ha Talmb., S. 514, Z. 30f.: k tomu jmíti.
hb Talmb., S. 514, Z. 31 und Fürstenb., S. 420, Z. 39: danach folgend při.
hc Fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 39.
hd Talmb., S. 514, Z. 32: kážíce.
he Talmb., S. 514, Z. 33: danach folgend swaté.
hf Fürstenb., S. 420, Z. 40: danach folgend a.
hg–hg Fehlt Talmb., S. 514, Z. 33.
hh Talmb., S. 514, Z. 34 und Fürstenb., S. 420, Z. 42: danach folgend tajně.
hi Talmb., S. 514, Z. 35: nenutíc.
hj–hj Talmb., S. 514, Z. 35: kteří lidé; fehlt Fürstenb., S. 420, Z. 43.
hk–hk Talmb., S. 514, Z. 35: wíce; Fürstenb., S. 420, Z. 43: wiec.
hl Talmb., S. 514, Z. 36: jinak.
hm Talmb., S. 514, Z. 36 und Fürstenb., S. 420, Z. 43: danach folgend při.
hn Talmb., S. 514, Z. 36: majíce.
ho Fürstenb., S. 420, Z. 43: danach folgend ten.
hp–hp Talmb., S. 514, Z. 36: má při podávání; Fürstenb., S. 420, Z. 43f.: má.
hq–hq Talmb., S. 514, Z. 37: přijímáním swým.
hr Fürstenb., S. 420, Z. 44: swém.
hs–hs Talmb., S. 514, Z. 37: spasení swého.
ht–ht Talmb., S. 514, Z. 37-S. 515, Z. 1: zdáti bude.
hu Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 1.
hv Fürstenb., S. 421, Z. 1: jich.
hw Fürstenb., S. 421, Z. 2: křesťanuom.
hx Talmb., S. 515, Z. 3 und Fürstenb., S. 421, Z. 3: naše.
hy Fehlt Talmb., S. 515, Z. 3.
hz–hz Fürstenb., S. 421, Z. 3f.: kteréžkoli.
ia Fürstenb., S. 421, Z. 4: danach folgend a držeti.
ib Talmb., S. 515, Z. 4: jmíti a držeti.
ic Fürstenb., S. 421, Z. 5: (jest).
id Fürstenb., S. 421, Z. 5: danach folgend je.
ie–ie Talmb., S. 515, Z. 6: jich mocí nenutíce; Fürstenb., S. 421, Z. 6: mocí jich nenutiec.
if Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 6.
ig Talmb., S. 515, Z. 6: připravujíce.
ih–ih Talmb., S. 515, Z. 6: sami skrze; Fürstenb., S. 421, Z. 6: skrze se samy.
ii–ii Fürstenb., S. 421, Z. 6: skrze kněžstvo.
ij Talmb., S. 515, Z. 7: danach folgend každý.
ik–ik Fürstenb., S. 421, Z. 7: hleděl swého spasenie.
il Talmb., S. 515, Z. 8 und Fürstenb., S. 421, Z. 8: danach folgend buď.
im–im Talmb., S. 515, Z. 9: w; Fürstenb., S. 421, Z. 8: neb.
in Fürstenb., S. 421, Z. 8: danach folgend od nás.
io–io Fürstenb., S. 421, Z. 9: ty, kteříž nynie zastiženi.
ip–ip Fürstenb., S. 421, Z. 9: majíc obyčej.
iq–iq Fürstenb., S. 421, Z. 10: nemáme dáwati.
ir–ir Talmb., S. 515, Z. 12f.: jiný taký; Fürstenb., S. 421, Z. 11: buď takowý.
is Fürstenb., S. 421, Z. 12: danach folgend se jest.
it–it Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 12.
iu–iu Talmb., S. 515, Z. 14: stala a zřízenie.
iv–iv Talmb., S. 515, Z. 14: jsú toho; Fürstenb., S. 421, Z. 13: toho učiněny jsú.
iw Fehlt Talmb., S. 515, Z. 15 und Fürstenb., S. 421, Z. 13.
ix Talmb., S. 515, Z. 15: jmíti.
iy Talmb., S. 515, Z. 15 und Fürstenb., S. 421, Z. 14: danach folgend dosti.
iz–iz Talmb., S. 515, Z. 16: najprwé příštího; Fürstenb., S. 421, Z. 14f.: nynie najprw příštieho.
ja–ja Fehlt Talmb., S. 515, Z. 17.
jb–jb Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 16.
jc Talmb., S. 515, Z. 17: a při tom.
jd Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 16.
je Fürstenb., S. 421, Z. 17: kteříž
jf Fürstenb., S. 421, Z. 17: danach folgend k srownání.
jg Talmb., S. 515, Z. 19: a.
jh Talmb., S. 515, Z. 20: danach folgend to.
ji Talmb., S. 515, Z. 20: aufgrund fehlerhafter Transkriptionstatt acž.
jj–jj Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 19.
jk–jk Fürstenb., S. 421, Z. 19: jednánie.
jl–jl Talmb., S. 515, Z. 21 und Fürstenb., S. 421, Z. 19: aufgrund fehlerhafter Transkription JM a statt geho miłoſtij a.
jm Ergänzung von Tomáš Havelka.
jn Talmb., S. 515, Z. 21 und Fürstenb., S. 421, Z. 20: učinil.
jo Talmb., S. 515, Z. 22: pánuow; Fürstenb., S. 421, Z. 20: z pánuow, z.
jp Fehlt Talmb., S. 515, Z. 22.
jq Fürstenb., S. 421, Z. 20: danach folgend to.
jr–jr Talmb., S. 515, Z. 22: bylo a shledáno; Fürstenb., S. 421, Z. 21: neb shledáno bylo.
js–js Talmb., S. 515, Z. 23: my wšickni.
jt–jt Talmb., S. 515, Z. 23: tohoto našeho.
ju Talmb., S. 515, Z. 23: danach folgend z.
jv Talmb., S. 515, Z. 23: po.
jw Talmb., S. 515, Z. 24: danach folgend nemáme.
jx Talmb., S. 515, Z. 24: danach folgend neb ti.
jy–jy Talmb., S. 515, Z. 24f.: přečinil neb přečinili.
jz–jz Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 21.
ka–ka Fürstenb., S. 421, Z. 21: tehdy my wšichni.
kb–kb Talmb., S. 515, Z. 25: dolepsaným slowem.
kc Talmb., S. 515, Z. 26: co.
kd–kd Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 22.
ke–ke Talmb., S. 515, Z. 26 und Fürstenb., S. 421, Z. 22: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kf Talmb., S. 515, Z. 27: danach folgend nynějšímu.
kg–kg Talmb., S. 515, Z. 27: aufgrund fehlerhafter Transkription krále JMti potomkuom statt krále geho miłoſti potomkuom; Fürstenb., S. 421, Z. 22: potomkuom.
kh–kh Talmb., S. 515, Z. 27 und Fürstenb., S. 421, Z. 23: JKMti.
ki–ki Fürstenb., S. 421, Z. 23: w tom z božieho dopuštěnie.
kj Fürstenb., S. 421, Z. 23: danach folgend tohoto.
kk Talmb., S. 515, Z. 28 und Fürstenb., S. 421, Z. 24: kterýby.
kl–kl Talmb., S. 515, Z. 28: aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłoſt.
km–km Talmb., S. 515, Z. 29: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kn–kn Fürstenb., S. 421, Z. 24: JMt po JMti.
ko Talmb., S. 515, Z. 29: takého.
kp Fürstenb., S. 421, Z. 24: náprawě.
kq Talmb., S. 515, Z. 29f.: Králowských.
kr–kr Fürstenb., S. 421, Z. 25: chcme s JichKMti pomoci a také.
ks Talmb., S. 515, Z. 30: danach folgend máme.
kt Fürstenb., S. 421, Z. 25: to ten.
ku–ku Fürstenb., S. 421, Z. 26: jakžby se.
kv–kv Talmb., S. 515, Z. 31 und Fürstenb., S. 421, Z. 26: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kw Fehlt Talmb., S. 515, Z. 31 und Fürstenb., S. 421, Z. 26.
kx–kx Talmb., S. 515, Z. 31: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
ky–ky Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 26.
kz–kz Talmb., S. 515, Z. 32 und Fürstenb., S. 421, Z. 26f.: zdáti se za sprawedliwé bude.
la–la Fürstenb., S. 421, Z. 27: to tak w té moci a mieře zasě.
lb–lb Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 27.
lc Talmb., S. 515, Z. 33 und Fürstenb., S. 421, Z. 28: danach folgend jest.
ld–ld Fürstenb., S. 421, Z. 29: A k tomu.
le Fürstenb., S. 421, Z. 29: wšichni.
lf Fehlt Talmb., S. 515, Z. 34 und Fürstenb., S. 421, Z. 29.
lg Fürstenb., S. 421, Z. 29: a.
lh Talmb., S. 515, Z. 34: kteréž.
li Fürstenb., S. 421, Z. 30: wepsána.
lj Fehlt Talmb., S. 515, Z. 35.
lk–lk Fürstenb., S. 421, Z. 30: božie.
ll–ll Talmb., S. 515, Z. 36: a jichžto; Fürstenb., S. 421, Z. 31: kterýchžto také.
lm–lm Fürstenb., S. 421, Z. 31: napsána w tomto zápisu.
ln Talmb., S. 515, Z. 37: přiznáwací; Fürstenb., S. 421, Z. 32: přiznawací.
lo Talmb., S. 515, Z. 38: danach folgend přijímající; Fürstenb., S. 421, Z. 33: danach folgend přijímajícím.
lp–lp Fürstenb., S. 421, Z. 33: w moc jich dáti a položiti.
lq Fürstenb., S. 421, Z. 33: danach folgend též.
lr Fürstenb., S. 421, Z. 34: danach folgend učiniti mají.
ls–ls Talmb., S. 516, Z. 1f.: pečeti k listu neb přiznáwacieho listu nepoložil; Fürstenb., S. 421, Z. 34: buď pečeti k listu, neb přiznawacieho listu nepoložili.
lt Fehlt Talmb., S. 516, Z. 2 und Fürstenb., S. 421, Z. 34.
lu–lu Talmb., S. 516, Z. 3 und Fürstenb., S. 421, Z. 35: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
lv Fehlt Fürstenb., S. 421, Z. 36.
lw–lw Talmb., S. 516, Z. 4: sobě pomoc; Fürstenb., S. 421, Z. 36: pomoci sobě.
lx–lx Talmb., S. 516, Z. 6: zbaviti; Fürstenb., S. 421, Z. 38: se zbawiti.
ly Fürstenb., S. 421, Z. 39: i.
lz Talmb., S. 516, Z. 7 und Fürstenb., S. 421, Z. 39: wšecko.
ma Fehlt Talmb., S. 516, Z. 7.
mb Talmb., S. 516, Z. 8 und Fürstenb., S. 421, Z. 40: erby.
mc–mc Fürstenb., S. 421, Z. 40: a potomníky.
md Fürstenb., S. 421, Z. 40: dobrú čistú.
me–me Talmb., S. 516, Z. 8 und Fürstenb., S. 421, Z. 40: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
mf Talmb., S. 516, Z. 9 und Fürstenb., S. 421, Z. 41: danach folgend a.
mg–mg Talmb., S. 516, Z. 9: oznamuje se.
mh Fürstenb., S. 421, Z. 41: oznamuje.
mi Talmb., S. 516, Z. 10 und Fürstenb., S. 421, Z. 42: přerušenie.
mj Talmb., S. 516, Z. 11 und Fürstenb., S. 421, Z. 43: danach folgend a rozeznánie.
mk–mk Talmb., S. 516, Z. 11 und Fürstenb., S. 421, Z. 43: aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
ml–ml Fürstenb., S. 421, Z. 44: wyznáme a seznáme.
mm Ergänzt nach Fürstenb., S. 421, Z. 44.
mn Talmb., S. 516, Z. 14: učiniw.
mo–mo Fürstenb., S. 422, Z. 1: swým slibuom dosti neučinil.
mp Talmb., S. 516, Z. 14: jistotu.
mq–mq Fürstenb., S. 422, Z. 1: K kterémužto zápisu na jistotu a pamět pečeti naše wlastnie dali sme etc.
mr–mr Fürstenb., S. 422, Z. 3: na tom.
ms Fürstenb., S. 422, Z. 4: JMti.
mt Fürstenb., S. 422, Z. 5: JMti.
mu Überschrift des folgenden Paragraphen, der im Fürstenberg Manuskript mit roter Tinte am Ende des vorhergehenden Paragraphen steht. Hier und im Folgenden durch senkrechte Striche gekennzeichnet.
mv–mv Fürstenb., S. 422, Z. 6: WKMti.
mw Fürstenb., S. 422, Z. 22: JMKá.
mx Fürstenb., S. 422, Z. 13: JMti.
my Fürstenb., S. 422, Z. 14: obojí.
mz Fürstenb., S. 422, Z. 16: JMti.
na Fürstenb., S. 422, Z. 18: JMti.
nb Fürstenb., S. 422, Z. 20: JMti.
nc Fehlt Fürstenb., S. 422, Z. 22.
nd Fürstenb., S. 423, Z. 3: JMti.
ne Fürstenb., S. 423, Z. 4: JMti.
nf–nf Fürstenb., S. 423, Z. 10: JMKú.
ng Fürstenb., S. 423, Z. 10: JMKá.
nh Fürstenb., S. 423, Z. 12: JMti.
ni Fürstenb., S. 423, Z. 13: JMt.
nj–nj Fürstenb., S. 423, Z. 15: kteřížbykoli.
nk Fürstenb., S. 423, Z. 16: JMti.
nl–nl Fürstenb., S. 423, Z. 18: JMKá.
nm Fürstenb., S. 423, Z. 19: JMti.

Bibliographie

Palacký, František (Hg.), Archiv český, Bd. 4, Prag 1846.
Palacký, František (Hg.), Archiv český, Bd. 5, Prag 1862.

Vladislav II. Böhmen , König
Anm.: Vladislav Jagellonský
weiterführende Informationen
Václav Chvojenec
Anm.: Böhmischer Hofschreiber
Eugen IV., Papst
Anm.: Condulmer, Gabriele
weiterführende Informationen
Heinrich Münsterberg (Minstrberka) , Herzog
Anm.: Heinrich der Ältere (Jindřich starší)
weiterführende Informationen
Heinrich Münsterberg (Minstrberka) , Herzog
Anm.: Heinrich der Jüngere (Jindřich mladší); Heinrich von Podiebrad (Hynek z Poděbrad)
weiterführende Informationen
Wok II. (Vok II.) Rosenberg (Rožmberka)
Anm.: Landeshauptmann von Böhmen