Europäische Religionsfrieden Digital


Wiener Vertrag (23. Juni 1606)

1Exemplar
2RECONCILIA-
3TIONIS cum HUN-
4garis factae 23. Junii,
5ANNO 1606.


6
7

8Cum Gratia Superiorum.
9,
10Typis .
11 [Leer]

12NOS ,
13Dei Gratia Archi-
14dux , Dux , ,
15, , & , Comes
16 & , etc.

17Memoriae commendamus tenore praesen-
18tium, significantes, quibus expedit, universis:
19Quod cum
20 observandissimus, ad singularem
21 intercessionem benigne condescen-
22derit, & ad sopiendos in Inclyto
23 exortos motus & tumultus tota-
24lem superinde Plenipotentiam concesserit,
25prout etiam mediantibus tunc temporis
26 intimis ac aliis Consiliariis
27& Commissariis, tractatus habitus; & deniq[ue]
28etiam conclusus, ab utriusq[ue] partis Com[m]issa-
29riis, eorum subscriptione, & sigilli impressio-
30ne confirmatusa fuerit. Quia tamen ex par-
31te Spectabilis & Magnifici D[omi]ni
32, de , & sibi adhaerentium
33Hungarorum, superinde nonnullae adhuc dif-
34ficultates remansisse videbantur: Obquas re-
35videndas denuo Magnificus
36 de , Comes Comitatuum
37 & cum aliis sibi adiunctis
38Nobilibus, de
39eadem , , de
40, & de Nagii1 , huc
41ad , cum sufficientibus plenipotentiis in-
42structus, venerit.

43Ideo , ex praedicta plenipotentia Nobis
44concessa, in bonum Reipublicae Christianae,
45& pacis publicum, ac huius conservati-
46onem, ne propriis & intestinis dissidiis con-
47flagraret, atque ut tantae Christiani sanguinis
48effusioni parceretur; Vicina etiam Regna
49& Provinciae a continuis incursionibus tan-
50dem liberari, & una cum re-
51spirare possint, benigne assensimus & annui-
52mus, ut difficultates illae, quae ex priori Tra-
53ctatu remansisse videbantur, denuo reassu-
54merentur, tractarentur, & finaliter superin-
55de concludere[n]tur: Prout etiam per Illustres,
56Spectabiles, & Magnificos,
57, Comitem in , libe-
58rum Baronem in & ,
59Dominum in & , Haereditarium Mar-
60schalcum Comitatus :
61 de , &
62skupitz, Marchionatus Generalem
63Capitaneum: , Liberum
64Baronem in & , Archi-
65ducatus Regiminis Locum-
66tenentem:
67, Liberum Baronem in , ,
68& , Camerae
69Praesidentem.

70 de , Co-
71mitem perpetuum , & Comi-
72tatus , Comitem, Tavernicorum:
73 de , Comi-
74tem Liberum & perpetuum de , atq[ue] e-
75iusdem Comitatus supremum Co-
76mitem, Dapiferorum:
77 de , Comitem
78, Pincernarum Regalium in
79, Magistros, & in
80, Intimos, & alios
81Consiliarios, ad hunc tractatum adhi
82bitos, in hunc, qui sequitur, mo-
83dum, utrinq[ue] concorda-
84tum fuit.

85Ad Primum Articulum.

86Quantum itaq[ue] ad religionis negotium attinet,
87non obstantibus prioribus pro tempore Constitutio-
88nibus publicis, sed neq[ue] Articulo postremo Anni
891604. (cum is extra Diaetam & sine Regnicolarum
90assensu adjectus fuerit; & propterea etiam tolli-
91tur:). Deliberatum est, ut iuxta
92 priorem resolutionem, ad quam se
93Regnicolae in sua replicatione referunt: Nimirum,
94quodomnes & singulos Status & Ordines, intra
95ambitum solum existentes, tam
96Magnates, Nobiles, quam liberas Civitates &
97Oppida Privilegiata, immediate ad Coronam
98spectantia: Item in Confiniis quoq[ue]
99, Milites Hungaros in sua Religione & Con-
100feßione, nusquam & nunquam turbabit, nec per
101alios turbari aut impediri sinet. Verum omni-
102bus praedictis statib[us]b & ordinibus liber Religionis
103ipsorum usus & exercitium permittetur: absq[ue]
104tamen praeiudicio Catholicae Romanae Religionis,
105& ut Clerus, Templa & Ecclesiae Catholicorum
106Romanorum intacta & libera permaneant, atq[ue] ea,
107quae hoc disturbiorum tempore utrinq[ue] occupata
108fuere, rursum eisdem restituantur.

109Ad Secundum.

110Manet prioris tractatus Conclusio, ut simul
111cum Hungaris & Turca Pax & reconciliatio
112fiat.

113Ad Tertium.

114Palatinus eligatur cum sua dignitate, more an-
115tiquitus consueto, in proxime primitus celebran-
116da Diaeta. Quia vero sua ob
117varias Reipublicae Christianae neceßitates, in
118 aut vicinis locis residere nequit, ne opus sit
119propter quasuis causas Regnicolis ad remotiores
120Suae Maiestatis residentias venire, gravesq[ue] sum-
121tus propterea facere, ubi neq[ue] Consiliarii Hungari
122semper ad latus praesentes esse possunt:
123Ideo statutum & conclusum est, quod
124, secundum Plenipotentiam sibi per
125non ita pridem propterea omnimode concessam,
126in negotiis Regni , per Palatinum &
127Consiliarios Hungaros, non secus ac si
128 personaliter praesens adesset; audi-
129endi, proponendi, iudicandi, concludendi, agendi
130& disponendi in omnibus iis, quae ad conser-
131vandum , eiusdemq[ue] Regnico-
132larum quietem & utilitatem videbuntur esse ne-
133cessaria, plenariam potestatem & facultatem
134habeat.
135Et Personalis praesentia modernus in suo loco
136relinquatur: ita tamen, ut deinceps iuxta statuta
137Regni eligatur.

138Ad Quartum.

139Supplicant adhuc Regnicolae ut Coro-
140na in post tempora
141pacatiora, more aliorum Regnorum solito, redu-
142catur.

143Ad Quintum.

144De Thesaurario manet quoq[ue] iste articulus se-
145cundum primi Tractatus conclusionem, quod The-
146saurarius iste, sive hic Perceptor proventuum Re-
147giorum, sive Praefectus, aut quovis alio nomine ap-
148pelletur, cum aliis sibi adiunctis, in nullam partem
149gubernationis Regni sese immiscea[n]t; sed Regios
150duntaxat & Coronae proventus curent.

151Quin imo ut deinceps nativi Hungari semper
152& seculares eligantur, conclusum est; sicut etiam
153ad Contributiones publicas, Regnicolae, ad modum
154antea consuetum, Perceptores seu Dicatores, quos
155volunt habere, eligere poterunt.

156Quod ambos Reverendissimos Episcopos,
157 nempe & , concernit, iste
158interim a Regno abstinebunt, donec eorum causa
159decisa, vel alias composita fuerit.

160Ad Sextum.

161Maneat iste quoq[ue] Articulus antea conclusus,
162Ne authoritati & po-
163testati quippiam derogetur. In eius arbitrio relin-
164quitur, Episcopos quos voluerit eligere. Ne tamen
165in consilium alii, quam qui Episcopales suas Eccle-
166sias, vel alia iura Episcopalia habuerint, admit-
167tantur. Et inter hos quidem, ut eorum, qui ex No-
168bili Prosapia oriundi habiles sunt, condigna ratio
169prae caeteris, sicut ante, ita in posterum observetur,
170 benigne curabit.

171Quae vero de Episcopis Comitibus Comita-
172tuum in particulari recensentur, & utrum huius-
173modi personae Ecclesiasticae seculares habere pos-
174sint dignitates, id in futura Diaeta Rex & Regni-
175colae concludent.

176Praepositurae tamen & Abbatiae, moneant in suo
177statu & fundatione.

178Et quia cum appendice in hoc Articulo Oppido-
179rum , & mentio fit,
180utrum nimirum ipsi inter Praelatos, Magnates,
181Nobiles, Status, & Ordines aßidere, votaq[ue], sua
182habere poßint, pro ulteriori deliberatione & re-
183solutione ac Statuum & Ordinum
184, ad proxime futuram Diaetam, horum quoq[ue]
185totum negotium reiicitur.

186Bona vero Communitatibus
187Maiest[as] iuxta statuta publica ,
188Anni 1542. non conferet.

189Ad Septimum.

190Etiam iste Articulus confirmatur iuxta prioris
191Tractatus conclusionem; Quod maneant sedes
192Spirituales: Si tamen in iisdem aliqui abusus in-
193olevissent, possunt illi in proxime futura Diaeta co-
194ram Sua Maiestate & Statibus Regni proponi,
195limitari & emendari. Ubi similiter querelas de
196Decimis, eorumque, abusibus, Rex & Regnicolae
197component.

198Ad Octavum.

199Hungari non consentiunt quod Iesuitae in
200 iura Stabilia & Posseßionaria ha-
201beant & poßideant. Sua tamen iuri-
202bus suis regiis inhaeret, quoad clausulas Donatio-
203nalium, fiant Donationes iuxta decreta , &
204more antiquitus solito.

205Ad Nonum & Decimum.

206 &
207Partes ei annexas, videlicet,
208, & , per Hungaros nativos, &
209Nationes ei subiectas & annexas, poßidebit. Item,
210tam maiora quam minora officia Regni, etiam ex-
211terna & confiniorum Praefecturas, ex Consilio
212Hungarico, Hungaris & Nationibus ei annexis
213idoneis, nullo interposito religionis discrimine,
214conferet. Si tamen
215ita videbitur, poterit in Partibus
216duorum Confiniorum Praefecturas pro arbitrio
217suo externis benemeritis, ex vicinis Provinciis
218suae Maiestatis conferre.

219Ad Undecimum.

220 Articulus hic de Palatino, in tertio iam conclu-
221sus est, hoc addito, quod querulantes iniurias suas
222iuris ordine prosequantur, & nemo nisi legitime
223citatus, iurisq[ue], ordine convictus, puniatur. Nec hoc
224praetermisso, quod Decreta Regni, quae per haec di-
225sturbia & varias Regni constitutiones multis in
226locis antiquis legibus Regni contrariantur, in Diae-
227ta proxime futura emendentur; iuxta constitutio-
228nes Annorum 1550. & 1553. & 1563.

229Ad Duodecimum.

2301. & causa com-
231ponetur, & contentabuntur.

2322. Negotium haeredum Dobonis, per
233, tanquam primariam Haeredem, cum
234 concordatum est.

2353. , Vigore constitutionis
236publicae fuit condemnatus, quod tamen Camera in-
237tempestivam sententiae executionem fecerit, id Suae
238Maiestati imputari non potest: In posterum ta-
239men omnes sententiae, debito modo, iuxta decreta
240Regni, executioni demandabuntur.

2414. Arces & , iuxta Inscri-
242ptionem reddantur
243, & &
244Haeredibus, vel summa Inscriptionis eis depo-
245natur.

2465. A , generalis
247quatuordecim millia Talerorum accepit: illum
248igitur sua Maiestas vel bonis vel pecuniis conten-
249tatura est.

2506. Bona Palochiana, siquidem successores spon-
251te pecuniis illa a Sua Maiestate redemerunt,
252nulla egent rectificatione; Volenti enim non fit
253iniuria.

2547. Posseßionum & , ac bona
255Deregniana, in proxime futura Diaeta, coram Iu-
256dicibus Regni ordinariis, iure extraordinario re-
257videantur.

2588. Bona Haeredibus suis iam antea Ma-
259iestas sua ceßit & restituit.

2609. Bona , & , iure re-
261videantur in Diaeta per iudices Regni ordinarios
262extraordinarie.

26310. &
264 ab impetitione iuris, Ca-
265stri , liberos pronunciare dignetur, siqui-
266dem & alioquin cum , haerede
267masculino, iam illi concordarunt.

26811. Civitas , bona ab antiquis Regi-
269bus eis collata, libere, modo antiquo, teneat & pos-
270sideat.

27112. Bona Telegdiana iure revideantur in futu-
272ra Diaeta, per Iudices Regni extraordinarie.

27313.
274ratione matrimonii, nec ratione bonorum, Iure
275non impediet.

27614. Similiter , & Fa-
277milia Balaßii, ratione , non
278impedientur a .

27915. , per
280& omnibus spoliata, in inte-
281grum restituatur.

28216. Ita etiam , qui contra
283aequitatem & ipsum ius naturae
284suae carnalem, & quoq[ue] suum carnalem
285captivavit, omnibusq[ue], bonis, tam mobilibus quam
286immobilibus, privavit; Illis omnia bona ablata,
287tam mobilia quam immobilia, statim restituat,
288quod nisi fecerit, citetur per spoliatos Actores in
289proxime futuram Diaetam, & Iudices Regni or-
290dinarii de facto extraordinarie causam hanc assu-
291mant, revideant, & iuxta decreta Regni diiudi-
292cent.

293Ad Decimum Tertium.

294Cum impoßibile esse videatur huiusmodi ab-
295lata & depraedata bona mobilia, in hoc disturbio-
296rum tempore rehabere, in bonum itaq[ue] pacis publi-
297cae damna hinc inde accepta oblivioni traduntur.

298Ad Decimum Quartum.

299Donationes per Dominum editae, cum
300nonnullae ex sinistra quoru[n]dam informatione cum
301apertißimo Regni damno, aliae vero diversis mo-
302dis sint emanatae: Ideo necessario requiritur, pro
303bono publico & conservatione pacis & amicitiae
304mutuae in Regno , ut Regnicolae communi
305voto in proxime futura Diaeta Donationes illas re-
306videant, & quae merito manere iudicabuntur, ma-
307neant in suo vigare.

308Inscriptiones autem & bona illa, quae vel per
309Dominum , vel
310impignorata sunt, maneant in suo vigore, donec
311Regnicolae in publica Diaeta illa eliberabunt, illos-
312que qui pecuniam dederunt, contentabunt: amodo
313autem nullae amplius inscriptiones fiant, sub quo-
314vis titulo aut praetextu.

315Nobilitationes per Dominum factae
316maneant in suo vigore, ita tamen, ut in publica
317Diaeta literae superinde producantur, ut sciatur
318eorum Nobilitas, ne quid contra leges in eo pecce-
319tur.

320Quoniam vero in proxime conventu
321peracto a Regnicolis ipsi Domino ad hae-
322rentibus conclusum erat, quod ii, qui se ad festum
323Iacobi2 proxime affuturum eidem & aliis sibi ad-
324haerentibus non adiunxerint, universa eorum bona
325& iura posseßionaria amittant: Conclusum itaq[ue]
326est, hanc constitutionem omnino silere, & invi-
327gorosam esse debere.

328Ad Decimumquintum.

329Hic Articulus similiter iuxta prioris Tracta-
330tus conclusionem confirmatur; Nimirum, quod bo-
331na & Arces extraneis inscriptae, per Hungaros,
332restituta eis pecunia ipsorum, cum consensu
333 redimere liceat.

334Privilegia autem liberarum Civitatum, in
335quorum usu fuerunt, conserventur, & in posterum
336illis Privilegiis tam Hungari quam Germani, &
337Bohemi inhabitatores, indifferenter & aequali iu-
338re gaudeant, fruantur & utantur.

339 Querelae vero contra illos in publica proxi-
340me futura Diaeta audiantur, & per Re-
341gnicolas vel Iudices Regni
342iudicentur.

343QUOD PERSONAM
344DOMINI EIUSQ[UE]
345contentationem concernit:

346AD , cum partibus ,
347quas habuit, etiam
348, ei cum omnibus suis pertinentiis nunc
349existentibus, una cum duobus & integris Comita-
350tibus, & , tam intra quam extra
351 habitis, similiter cum antiquis suis me-
352tis & pertinentiis, & fortalitium , cum
353eodem Comitatu conceditur.

354Duo autem illa Oppida & ,
355cum sint oppignorata , &
356, assentit
357ut illa per Dominum redimantur, &
358ad Castrum , more antiquo teneantur &
359poßideantur.

360Decimae vero Agrienses ultra , &
361aliae omnes similiter ultra , manea[n]t ipsi
362Domino : Intra autem ad ra-
363tionem & colligantur.

364Atq[ue] haec quidem Domino iure haere-
365ditario habenda conceduntur: Si tamen in linea
366eius masculina, ex propriis lumbis & thoro legiti-
367mo procreati & descendentes non essent, ex tunc eo
368facto omnia illi concessa in legitimum
369, & per consequens ad Coronam Regni de-
370voluanturc, ita quod nullum suorum consanguineoru[m],
371vel affinium, eorumque, haeredum, aliquid iuris aut
372iurisdictionis, neq[ue] ad Principatum, neq[ue] ad ditio-
373nes & Comitatus ipsi Domino concessos,
374ullo unquam tempore sint praetensuri.

375Quodsi vero filiam relinqueret, filia iure quar-
376talitio, iuxta Regni constitutionem, contenta esse
377debeat, aut requiescere in eo, quo
378cum ipso Domino convenerit.

379Oppidum , cum pertineat ex antiqua
380fundatione ad Praeposituram , con-
381ceditur quidem & illud ipsi Domino ,
382quousq[ue] Sua Maiest[as] cum eodem aliter conveniet
383& concordabit.

384Gubernatio & reliquarum partium
385Regni , pro Hungaris fiat,
386prout in Articulo generali conclusum est.

387De capituli vero Intertentione,
388 & Regnicolae in futura Re-
389gni Diaeta de securo & oportuno loco providebunt,
390si non poterit esse.

391Ratione tituli, conceditur ei is, que[m]
392 habuit, ut nimirum se Principem Im-
393perii, , Siculorum3 Comitem, &
394partium Regni Dominum nominare
395poßit: Insignia vero similiter Transylvaniae ge-
396rat, quae habuit, praeter gen-
397tilitia & alia eius adventitia.

398Introductio autem in Provinciam & partes
399sibi a concessas, fiat per Commissarios
400 quamprimum omnia ab ipso Domino
401 & sibi adhaerentibus fuerint ratificata,
402ubi etiam relaxatio fiet iuramenti Transylvano-
403rum ratione fidelitatis praestitae. Pol-
404licetur quoq[ue] idem Dominus se cura[m] ha-
405biturum, ut ipsi in viam rectam & antiquam de-
406ducantur. Sicut etiam Nuntios a Comitatibus il-
407lis, qui ad pertinent, ad generales Diae-
408tas in celebrandas mittet & expediet.

409Conclusum quoq[ue] est, quod Domini Magnates
410& Nobiles ab utraq[ue] parte, tam a
411quam ipsius Domini , omnia bona sua &
412iura sua posseßionaria, tam intra quam extra
413, libere poßideant, eaq[ue] suis prioribus Do-
414minis & possessoribus restituantur.

415Similiter Civitas , alia item Ca-
416stra, , , , & quaevis alia ad
417 pertinentia, prioribus Possessoribus
418restituantur, & quilibet coram legitimis Comita-
419tuum Comitibus & Iudicibus Nobilium iura sua
420prosequi poßit & valeat, similiter etiam in
421Octavis.

422Item, quod si malefactores, officiales & Facto-
423res suae Maiest[atis] vel aliquorum Regnicolaru[m] dam-
424na aut maleficia perpetrantes, in
425vel partes sibi adiunctas transfugerint, ex tunc
426tales, tam ad requisitione[m] quam quo-
427rumvis Regnicolarum querelas ibidem quampri-
428mum iuri sistantur, atq[ue] hi de damnis illatis iuxta
429decreta Regni puniantur: Idem etia[m] ex parte
430 fiet.

431Statutum est etiam, quod statim conclusa &
432confirmata conclusione huius pacis, omnia execu-
433tioni demandentur, & ut supra memorata uni-
434versa Castra, Fortalitia, Civitates, Oppida, Pa-
435gi, & aliae quaevis Ditiones, exceptis illis, quae vi-
436gore praesentis reconciliationis
437conceduntur, in manus eiusdem & Re-
438gnicolarum, priorumq[ue], Dominorum & possesso-
439rum omnia cedantur & resignentur; demptis do-
440nationibus, & bonis impignoratis, de quibus
441in Articulo 14. Regnicolarum superius conclu-
442sum est.

443Quod vero fideles , nempe
444 & , & a-
445lios omnes Transylvanos concernit, qui ob fideli-
446tatem & iuramentum suum
447 praestitum, in bona sua
448amiserunt, cum illi merito apud omnes hoc facto
449suo laudem potius quam poenam aliquam merean-
450tur, ipsisq[ue] Domino adhaerentibus omnia
451sua restituantur, & oblivio omnium praeteritorum
452fiat, adhuc benigne insistit & requi-
453rit, ut hi quoq[ue] fideles idem ius sen-
454tiant & experiantur, & ut illis bona ipsorum re-
455stituantur, atq[ue] ea per ipsos aut per alios poßide-
456re, aut vero illis eadem pretio competenti diven-
457dere ac alienare liceat.

458Ultra haec vero, Dominus Corona[m] sibi
459a donatam, in derogamen Regis & Regni
460 & Coronae eiusdem antiquae, se non ac-
461cepisse asserit.

462Deniq[ue] etiam conclusum est, quod debita, quae
463 Commissarii, ad neces-
464sitates a Transylvanis levassent,
465 curet exolvi, vel ex quaestu
466illoru[m] ex tricesimis succeßive defalcari permittet.

467Quibus omnib[us] ita transactis & compositis, su-
468perest, ut omnes, qui adhaeseru[n]t,
469fide, quam illi dederunt, renu[n]ciata, rursum in gra-
470tiam & fidelitatem tan-
471quam legitimi ipsorum Regis redeant & recipian-
472tur. Et a modo in posterum ipsi & successores illo-
473rum nullo unquam tempore a fidelitate
474 eiusdemq[ue] successorum legitimo-
475rum Regum , salvis iuribus & liberta-
476tibus Regni permanentibus, desciscant.

477Quod ut commodius fiat, perpetuaq[ue] firmitate
478roboretur, atq[ue] ipsi Hungari
479adhaerentes, assecurato, quieto & tranquillo super-
480inde sint animo; ex Plenipote[n]tia nobis a
481 concessa, omnibus & singulis,
482qui hoc modo reconciliati
483fuerint, oblivionem omnium eorum quae a 15 die
484Octob[ris] anni 1604. usq[ue] modo hinc inde gesta com-
485missaq[ue], fuerunt, benigne concedimus, ita quod om-
486nes caedes, rapinae, spolia Castrorum, interceptio-
487nes Civitatum, Oppidorum, Possessionum, & Vil-
488laru[m] occupationes, generaliter vero universae vio-
489lentiae sub hoc tempore factae & patratae, nulli om-
490nium cuiusvis status, conditionis, ordinis ac prae-
491eminentiae, demptis superius exceptis imputentur,
492sed de plano & simplici obliterentur, & nullo un-
493quam tempore quovis exquisito modo & colore,
494neq[ue] ac successores sui legitimi
495Reges , nec ipsi damnificati Regnicolae
496ad invicem palam vel occulte, in vel extra iudi-
497cium, per se vel per alios poßint propterea vel im-
498pediri, vel aliqualiter aggravari.

499Quinimo hi omnes universi super suis factis,
500intra praefatu[m] tempus commißis, a quibusvis acto-
501ribus causidicis, litigantibus, tam intra quam ex-
502tra iudicium, liberi penitusq[ue], absoluti sint & ha-
503beantur: nec eos quivis iudex ordinarius iudicare
504valeat aut praesumat, quovis modo, praeter quam
505servitores aliorumq[ue] Domino-
506rum & Nobilium, ad dandas rationes obligatos,
507qui hinc excepti, ad dandas rationes omnino ad-
508stringentur. Quod si compertum fuerit, eiusmodi
509proventus tam quam Regnicolarum,
510armis aut viole[n]ter ab illis ablatos fuisse in eo casu,
511ad talium proventuum restitutione[m] non tenentur.

512Si quis etia[m] ex praedictis ad-
513haerentibus Hungaris, quaevis Castra, Fortalitia
514aut Munitiones sponte vel invite manibus Hun-
515garoru[m] tradidissent, aut assumpto sibi exterorum
516Turcarum & Tartarorum auxilio,
517 aut Hungaris, vel etiam vicinis Provin-
518ciis damna intulissent, necnon liberas Civitates,
519Fodinas, Oppida, Villas, posseßiones, Taxas, Cen-
520sus vel proventus quovis nominis vocabulo nuncu-
521patos percepissent, & pro se usurpassent, sint, sicut
522supra dicti, absoluti, ita tamen, ut de caetero ab o-
523mnibus huiusmodi penitus abstineatur.

524Ad cuius uberiorem effectum consequendum
525deniq[ue] conclusum est, quod omnes Hungari, qui
526 adhaeserunt, post horum omnium
527hic factam conclusionem & confirmationem, ipsius
528iuramento, nexui ac vinculo quam primum & cum
529effectu renuncient, ab eo recedant & liberentur:
530ipse Dominus nullo unquam tempore eos
531sibi obnoxios habeat; quinimo eosdem etiam ab eo-
532dem iuramento sibi praestito, eo facto liberos fa-
533ciat & pronunciet.

534Ut vero haec omnia maiori robore firmentur, o-
535mnisq[ue], scrupulus diffidentiae ex cordibus Domino
536 adhaere[n]tium radicitus evellatur, atq[ue] hic
537Tractatus & reconciliatio stabilior sit,
538 diplomate suo superinde confecto
539& emanato firmiter promittet, & penes eandem
540Regnum quoq[ue] , Archiducatus ,
541Marchionatus , Ducatus , & Se-
542renißimus cum Ducatu
543assecurabunt. Quod
544 hanc reconciliationem cum Hungaris
545facta[m] inviolabiliter in omni sua parte observabit,
546& vicina quoq[ue] Regna ac provinciae nihil, quod vi-
547cinitatis ius poßit ledere, attentabunt. Sicut
548etiam vicißim Regni Regnicolae, & ad
549illud pertinentes Provinciae & Comitatus
550 & successoribus eius legitimis Regi-
551bus ad perpetuam fidem, fidelitatem &
552observantiam sese obligabunt per publicas Regni
553constitutiones, quod salvis semper iuribus & liber-
554tatibus Regni permanentibus, nunquam defectio-
555nem, rebellionem, insurrectione[m], publicae pacis per-
556turbationem, vicinarum Provinciarum invasionem
557& populationem interna[m], & externam conspira-
558tionem, Turcarum & Tartarorum, aliorum que-
559rumcunq[ue] hostium in Regnu[m] & vicinas
560Provincias introductionem, privata conventicula
561contra contra bonum Regni,
562in aeternum molientur, vel quovis exquisito colore
563& praetextu attentabunt. Quinimo, quod secundu[m]
564antiqua pacta & foedera bona[m] vicinitatem & mu-
565tuum amorem tam Hungari quam vicinae Provin-
566ciae mutuo colent, & ultro citroq[ue], commertiu[m] Chri-
567stianorum liberu[m] omnib[us] relinquent. Sicut etiam
568vicißim reciproce Hungari vicinis Provinciis de
569conservanda vicinitate, & quae ad eam necessaria
570esse videbuntur, suas quibuslibet literas peculia-
571res aßignabunt.

572Et si cum Turca pax honesta co[n]cludi non poßit,
573ipsiq[ue] Turcae conditionibus inhaererent, & talia
574proponerent, quae Regno vicinisq[ue] pro-
575vinciis damnosa & periculosa essent, quod ex tunc
576coniunctis viribus cum milite
577contra eum, ut communem Christiani nominis &
578Patriae hostem, secundum decreta & constitutio-
579nes Regni, pari alacritate & promtitudine, absq[ue]
580ulla tergiversatione, ad contestandam eorum fide-
581litatem procedent.

582Quod si vero secus fieret, co[n]trarium facientes,
583eo ipso notam perpetuae infidelitatis incurrent.

584Acta & conclusa sunt haec 23.
585die Mensis Iunii, Anno 1606.

586.
587 &c.
588.
589, Comes perpetuus .
590 de .
591 &c.
592 &c.
593, Comes perpetuus de .
594.
595
596
597
598


Textapparat

a Korrigiert aus: corfirmatus.
b Korrigiert aus: statitib[us]
c Korrigiert aus: de-luantur an Hand der Kustode.

Sachliche Anmerkungen

1 Nagy bedeutet lediglich groß.
2 Das ist der 25. Juli.
3 Szekler sind ein magyarischer Volksstamm im östlichen (http://d-nb.info/gnd/4408066-9))