Europäische Religionsfrieden Digital


Böhmischer Majestätsbrief (9. Juli 1609)

[Blatt: A1r ]

1Přjpts
2Magestátu Behomilo-
3sti Cýsaře Ržjmstého
4/ gakožto Krále , Pá-
5na Nás wssech neymilostiwěgssýho/ wssem Třem
6Stawuͦm , z Wjry Tělo a
7Krew Pána Gežjsse Krysta pod Obogij přigj-
8magijcým / a k Konffessý Cžeské se přt-
9znáwagijcým, milostiwě
10daneho.

11A Wytissrě no w Starém Městě Pražském
12w Rmpressy Ssumanské.

13 [Blatt: A1v ] MY a
14 / z Božij Mi-
15losti Wolený Ržjm-
16ský Cýsař/po wssecky časy
17Rozmnožitel Ržijsse / a
18, ,
19, ꝛč. Král ꝛč. Arcy Knjže
20 / Margkrabě / a
21 Knjže / a Margkrabě. ꝛč.

22K wěčné paměti známo činjme timto Listem wssem Ja
23kož sau toho wssickni Tři Stawo dé
24, Tēlo a Krew Pána Gežjsse Krysta
25pod Obogj přigjmagjcý, Wěrnj nassj milj, na Sněmu
26kterýž Léta Páně Tisýcyho Ssestistého Osmého giž po-
27minulého, w Ponděli po Neděli Exaudi na
28 [Blatt: A2r ] držán, a téhož Léta w Pátek po Památ-
29ce Swatého Jana Křtitele zawřjn byl, při Nás, ga
30kožto Králi Cžeském, toho sewssý ponjženosti a pod-
31danostj snažně wyhledáwali/ aby při té Obecnj Kon
32ffessy Cžeske, kteranž někteřj Augsspurskau gmenu-
33gj, na Snemě Obecném Léta Tisycýho, Pětistého.
34Sedmdesátého Pátého sepsané/ a Gehomilosti Cý-
35sařské, , Slawné a Swaté
36Paměti, Panu Otcy Nassemu Negmilegssýmu po-
37dané/ (kteráž tak, gakž gsme toho gistau spráwu wzy
38ti/ y také z Psanij wlastnj Rukau Geho Cýsařské
39Milosti, Pana Otce Nasseho Neymilegssýho psa-
40ných, wyrozuměti ráčili/ ano y některé hodné Pamě-
41ti při Dckách Zemských toho se wynassty, y hned teh-
42dáž od Gehomilosti powolená byla) y přitom mezy
43sebau w Předmluwě též Konffessy obsaženém Po-
44rownánj/ ano také při giných swých w témž Sněmu
45zegména doložených, a Náboženstwj gich se dotýka-
46gjcých žádostech zustaweni byli / a též Náboženstwj-
47swé Křestianské pod Obogj wolně a swobodně, bež-
48překážky každého Cžlowéka, prowozo wati mohli/ to-
49wsse aby od Nás gim Stawùm dostatečně potwrze-
50no bylo/ gakž týž Artykul a žádost gich do dotčené-
51ho Sněmu, a týž Sněm we Dcky Zemské do Kwa-
52ternu Sněmuͤw Obecnjch Zeleného, Léta Tisýcýho,
53 [Blatt: A2v ] Ssestistého Osmého w Ponděli po Neděli Exaudi,
54pod Literau K. 8. slowo od slowa wložený a wepsá-
55ný, to w sobě ssjře obsahuge a zawjrá. My
56pak nemoha na onen čas pro giné weliké potřeby, pro
57kteréž tehdáž ten Snēm rozepsán byl, kteréž žádného
58odkladu trpěti nemohly, toho potwrditi/ Odkladu
59do budaucýho Sněmu ke Cžtwrtku před Swatým
60Martinem tehdáž neyprwé přjsstjm Terminowané-
61ho k dalssjmu těch wssech wěcý zawjránj gsme milo-
62stiwě žádati/ A mezy tjm, dokudžby koli se to tak na
63Sněmu Obecnjm newykonalo, ge Stawy pod O-
64bogi, aby swé Náboženstwj wolně prowozowati mo-
65hli/ a do wyřjzenj, a na mjstě postawenj téhož Artyku
66le, k žádným Artykuluͦm, cožby tak w Proposycy od
67Nás Stawuͦm přednásseno bylo, přistupowati / ge
68vwažowati, ant o nic gednati po winni nebyli opatři-
69ti Ráčili: Jakž táž milostiwá žádost a opatřenj Nasse
70plněgj swédčj. Podlé kteréhožto předesslého
71zuͤstánj Sněmownjho/ když Sněm k témuž dni, totiž
72ke Cžtwrtku před Swatým Martinem položený, z
73gistých přjčin od Nás odložen, a potom giný Sněm
74ke dni Auternjmu po Swatém Pawlu na Wjru Kře
75stanskau Obrácenj, Mandátem nassim rozepsán, a na
76, položen byl / a dotčenj Stawowé pod
77Obogj, podawsse Nám znowu dotčené Konffessy a
78 [Blatt: A3r ] Snessenj swé společnē, nepřestáwali toho při Nás,
79gakožto Králi a Pánu swém, netoliko skrze swé snažné,
80poddané a ponjžené prosby / ale y skrze znamenité a
81wzáctné Přjmluwy wyhledáwati/ abychom k žádo-
82sti týchž Stawuͤw pod Obogj, Wěrných a milých pod
83daných Nassjch, milostiwě powoliti Ráčili. Ma
84gjce My to wsse s Neywysssjmi Auředlnjky a Saud
85cy Zemskými, a Raddami Nassjmi
86, w Nassem Cýsařském a Králowském bedli-
87wém vwáženj/ Nepominuli sme na ponjženau a pod-
88danau prosbu týchž Panuͦw, Rytjřuͦw. Pražan, a gi
89ných Wyslaných z Měst, zewssech Třj Stawuͦ
90, pod Obogj Tělo
91a Krew Pána Gežjsse Krysta přigjmagjcých, a k též
92Konffessy se přiznáwagjcých / Wěrných Poddaných
93swých milých/ wssem Třem Stawuͦm Králowstwj
94tohoto, wěrným Poddaným Nassjm, Sněm Obecnj
95ke dni Pondělnjmu po Neděli genžslowě Rogationū
96ginák Křižowá, Leta tohoto Tisýcýho, Ssestisteho
97Dewáteho, Mandáty swými Králowskými roze-
98pfati/ položiti, a w týchž Mandá-
99tich wuͦbec wysslých mezy ginými toho zgewně doloži
100ti: Zě při tomto Sněmu ten Artykul o Náboženstwj k
101zawřenj, na mjstě a koncy postawenj, do Proposycy
102Sněmownj položiti / akterakby wssyckni, y geden-
103 [Blatt: A3v ] každý obzwlásstně, gak Strana pod Gednau, tak y
104pod Obogj, akteřjž se k též Konffessý Nám předessle
105od nich podané přiznáwagj, Náboženstwj swé beze-
106wssech překážek a autiskuͦw odewssech lidj, bud Du-
107chownjch anebo Swětských, wykonáwati mohli, ge
108w tom náležitě opatřiti chtjti Ráčjme: Jakž tiž Man-
109dátowé Nassj, Gichž gest dátum na
110w Sobotu po Neděli Iubilate, Léta tohoto Tisycý-
111ho Ssestistého Dewátého, w tom Artykulito w so-
112bě obsahugj a zawjrágj. K kterémužto Obecné-
113mu tak od Nás rozepsanému Sněmu když gsau se
114wssyckni Tři Stawowé poslussně a poddaně nagjti
115dali: A My, podlé Nassj milostiwé Zámluwy, w témž
116Mandátu Nassem doložené, sme w Proposicy Nassy
117Sněmownj předně ten Artykul o Náboženstwj položj
118ti Ráčili: Tu sau často dotčenj wssyckni Tři Stawo-
119wé sgednocenj pod Obogj žádost swau předesslau,
120w Spisuͤ Nám od nich podaném, obnowill / a za do-
121statečné Opatřenj, y gim toho Dokami Zemskými
122Potwrzenj poddaně prosyli.

123R chtjce My tomu/aby w tomto Králowstwjme-
124zy wssemi Třjmi Stawy/ yakož Stranau pod Ge-
125dnau/ tak y častodotčenau Stranau pod Obogj, wsse
126mi Wěrnými a milými Poddanými Nassymi / nynj
127y na budaucy časy wsseligaká Láska, Swornost, Po-
128 [Blatt: A4r ] kog, a dobré srozuměnj, k wzdělánj a zachowánj O-
129becného dobrého Pokoge zuͤstáwati / každá Strana
130Náboženstwj swé, w kterémž se spasenj swého duͦwě-
131řuge, wolně a swobodně bez vtiskowánj a wssech pře
132kážek gedni druhým prowozowati mohla / A aby se
133(yakož slussné gest) Sněmo wnjmu snessenj Léta Ti-
134sýcýho Ssestistého Osmého včiněnému / y také tomu
135Mandátu Nassemu wuͦbec wysslému (w kterémž sme
136dotčené sgednocené Stawy pod Obogj, k též Konfes
137sy se přiznáwagjcý, za ty, kterýmiž sau wždycky byli/
138totiž za swé Wěrné Poslussné Poddané pod milosti-
139wau ochranu Nassy, ke wssem Ržáduͦm, Práwuͦm,
140a Swobodám tohoto Králowstwj náležegjcý/na kte-
141réž se powinnost Nasse Králowská, Práwa a Zřjze-
142nj Zemská wztahugj, wyhlásyti ráčili / a y nynj wy-
143hlassugeme) zadosti stalo: Prohledagjce yakož k dot-
144čeným znamenitým Přjmluwam/ tak y k mnohým a
145snažným Prosbám týchž Stawuͦw pod Obogj / a k
146mnohým Wěrným a platným od nich Nám po wsseckē
147čas Nasseho sjtiastného nad njmi Králowánj w skut
148ku prokázanam službám: Ztěch zewssech y giných mno
149hých přjčin/ s dobrým rozmyslem, Nassjm gistým wē
150domjm/Mocý Králowskau w / s Raddau
151Neywyžssých Vředlnjkuͤw, Saudcuͦw Zemských a
152 [Blatt: A4v ] Radd Nassých/ takto gsme ten Artykul o Nábožen-
153stwj při tomto nynj se na držjcým
154Obecnjm Sněmě sewssemi Třjmi Stawy tohoto
155Králowstwj vstanowiti, zawřjti / a ge Stawy pod
156Obogj timto Magestátem Nassym opatřiti Ráčili a
157opatrugeme.

158Předně/ Jakož prwé to Zřjzenjm Zemským A. 32.
159vtwrzeno gest/ co se Wjry dotýče, pod Gednau spuͦ-
160soban a pod Oběma, aby se nevtiskowali / nežspolu
161byli za gednoho Cžlowěka, gako dobřj Přátele: Též
162Strana Strany aby nehaněla/toho se při témz Zřj
163zenj Zemském w tom Artykuli zauplná zuͦstawuge/ a
164tjm sobě oboge Strany na budaucý časy zawázány
165gsau, a býti magj/pod Pokutami týmž Zřjzenjm Zem
166ským wyměřenými.

167A poněwadž Strana pod Gednau w tomto Krá-
168kowstwj Náboženstwj swé wolně a swobodně prowo
169zuge/ a Strana pod Obogj k též Konffessý Cžeské se
170přiznáwagjcý gi w tom žádné překážky neb wyměře-
171nj nečinj: Aby tedy w tom rownost zachowána býti
172mohla/Protož gim k tomu powolowati moc a prá-
173wo dáwati Ráčjme / aby y častodotčenj sgednocenj
174Stawowé pod Obogj/ yakž Staw Panský, Ry-
175tjřský/ tak y Pražané, Hornjcy a gina Města slidmi
176Poddanými gich/ a summau wssyckni, kteřj se koliw
177 [Blatt: B1r ] k dotčené Konffessy Cžeské někdy Slawně a Swa
178té Paměti , Panu Otcy Na-
179ssemu negmilegssýmu, při Sněmu Obecnjm Léta Ti-
180sýcýho Pětistého Sedmdesátého Pátého, a nynj zno
181wu Nám podané (při kteréž ge milostiwě zuͦstawo-
182wati Ráčjme) přiznali, a přiznáwagj/žádného ne wy
183miňugjce: Tolikéž Náboženstwjswé. Křestianské pod
184Obogj podlé též Konffessy, a swého mezy sebau včiné
185ného Porownánj, a Sgednocenj, wolně a swobodně
186wssudy a na wsselikém mjstě prowozowati, a wyko-
187náwati/ při Wjře a Náboženst wj swém, též y při Kněž
188si wu a řádu Cýrkewnjm, kterýž mezy njmi gest, anebo
189od nich nařjzen bude, pokogně zanecháni býti mohli.
190A to až do Křestianského, dokonalého obecného Po-
191rownánj o Náboženstwj w . A Kom-
192paktaty giž prwé na Sněmu Obecnjm, Léta Tisýcý-
193ho Pětistého Ssedesátého Sedmého gminulými/a z
194Prywylegium Zemského y ginde wypusstěnými, se
195sprawowati powinni býti nemagj, negsau, a nebu-
196dau.

197Dálegj také týmž Stawuͦm pod Obogj tuto zwlá
198ssinj Milost činiti/a gim wssem Třem Stawuͤm pod
199Obogj, k též Konffessy se přiznáwagjcým, Konsystoř
200Pražskau doleyssy w Moc a opatrowánj gegich zase
201dáwati, a k tomu milostiwě powolowati Ráčjme /
202 [Blatt: B1v ] aby tiž sgednocenj Stawowé pod Obogj tauž Kon-
203systoř Kněžstwem swým, podlé též Konffessy a Sne-
204ssenj swého, obnowiti/ a též Kněžstwo yak Cžeské tak
205Německē podlé nj řjditi dáti/ a nebo řjzené na swé Kol
206latury, bez wsseligaké překážky
207, a nebo kohožkoliw giného, dosazowati, přigj-
208mati: Nicméně y Akademij Pražskau, od starodáwna
209Straně pod Obogj náležegjcý / kterauž gim Sta-
210wuͦm sewssjm gegjm Přislussenstwjm tolikéž w Moc
211gegich milostiwě dáwati Ráčjme/ Tak aby gi Mužy
212Hodnými a Včenými osazo wati / dobré, chwalitebné
213řády nařjzowati/a nad tjm obogjm z prostředku swé
214ho gisté Osoby za Deffensory nařjditi mohli. Me-
215zy tjm pak, dokudžby se toho koliw od nich newykona-
216lo: Magi nicméně tiž Stawowé pod Obogj wssy-
217chni při tom, což swrchu psáno gest, aby Náboženstwj
218swé wolně a swobodně wssudy prowozowati mohli,
219zauplna zanecháni býti.

220A kolikkoliw Osob tiž sgednocenj Stawowé pod
221Obogj z prostředku swého za Deffensory nad tauž
222swau Konsystoři a Akademij Pražskau, z společného
223swého Snessenj, zewssech Tři Stawuͦw w rowném
224počtu nařjdj/ a ge Nám, yakožto Králi a Pánu swé-
225mu, zegména poznamenané podagi/ chceme a máme
226 [Blatt: B2r ] ty wssecky Osoby, kteréž Nám tak poznamenané po-
227dany budau, žádného z nich newypausstěgjc/ a mimo
228tu Powinnost, kteráž gim od Stawuͦw swěřená bude
229gim žádných giných Powinnosti neb Ynstrukcy nedá-
230wagjc, odedne podánj Nám téhož Poznamenánj we
231Dwan Nedělich pořád zběhlých k tomu potwrditi, a
232ge za takowé Deffensory wyhlásyti. Paklibychom
233pro giná zanepráždněnj Nasse, neb gakékoliw giné přj
234činy, w tom času swrchu oznámeném gich potwrditi
235nemohli, a nepotwrdili/Tehdy magj předee nad tjm
236Obogim za Deffensory zustati/ to wsse řjditi a kona-
237ti moc gmjti/ yakoby od Nás k tomu potwrzeni, a wy
238hlásseni byli. A vmřelliby kdy který z nich/ tehdy na
239mjsto toho z Swěta sesslého, tiž Stawowé pod O-
240bogj, při tehdáž neyprw přjsstjm Sněmě/budau mo-
241cy giného k těm žiwým pozuͤstáwagjcým woliti a při
242dati. Cožse y na časy potomnj wždycky spuͦsobem swr
243chu psaným yakož od Nás, Dědicuͦw Nassych, a bu-
244daucych Králuͦw / tak y od nich Stawuͦw
245a Deffensoruͦw řjditi a konati má.

246Gestližeby kdo také ztýchž sgednocených wssech Třj
247Stawuͦw tohoto Králowstwj pod Obogj, mimo ty
248Kostely a Chrámy Božj, gichž w drženj gsau, a kte-
249řjž gim prwé náležegj (při nichž pokogně zustaweni a
250zanecháni býti magj) gesstě bud w Městech, w Mě-
251 [Blatt: B2v ] stečkách, Wesnicych/ ancb kdekoliw ginde chtěl nebo
252chtěli wjcegj Chrámuͤw neb Kosteluͦw k Božj službě
253aneb také Sskoli pro wyvčowánj Mládeže wysta-
254wěti dáti: Toho gakož Staw Panský, Rytjřský/tak
255Pražané, Hornjcy, a giná Města/wssyckni společně,
256y geden každý obzwlásstně wolně a swobodně každého
257času včiniti mocy bude a budau/ bež překážky každé-
258ho Cžlowěka wsselikteraké.

259A yakož w negedněch Městech Nassych Králow-
260ských/ y Gegjmilosti Cýsařowé / yakožto Králowé
261, z Obogjho Náboženstwj / totiž pod Gednau
262a gich pod Obogj pospolu bydlegj: Protož tomu ob-
263zwlásstně chtjti, a o tom poraučeti Ráčjme/ aby, pro
264zachowánj Lásky a Swornosti, každá Strana Ná-
265boženstwj swé wolně prowozowala/ Kněžjmi swými
266se řjdila a zprawowala/ a gedna Strana druhé w ge
267gjm Náboženstwj a Ržádjch žádného wyměřowánj
268nečinila/ Prowozowánj Náboženstwj/Mrtwých Těl
269w Kosteljch a na Krchowjch pochowáwánj a zwoně-
270nj nebránila.

271Také giž po dnessnj Den žádný, yak z Wyžssých
272Swobodných Stawuͦw/ tak ani Města, Mestečka,
273y také Sedlský Lid od Wrchnosti swých, ani žádného
274giného Duchownjho ani Swětského Cžlowěka ne-
275magj, a nemá od swého Náboženstwj odtiskowán / a
276 [Blatt: B3r ] k Náboženstwj Strany Druhé mocy ani nižádným
277wymyssleným spuͦsobem přjnucowán býti.

278A že to wsse, což swrchu psáno, od Nás, pro zacho-
279wánj Lásky a Swornosti, wěrně mjněno a nařjzeno
280gest. Protož přiřikáme Slowem swým Králow-
281ským že tjž wssychni sgednocenj Tři Stawowé
282 pod Obogj, k též Konffes
283sy Cžeské se přiznáwagjcý, nyněgssj y budaucy Potom
284cy gich, při tom při wssem, což se swrchu pjsse, od Nás,
285Dědicuͦw Nassych, y budaucych Králuͦw
286zauplna, w celosti, bez přerussenj zustawenj a chrá-
287něnj býti magj: Nebo ge také w tom we wssem při tom
288Pokogi w o Náboženstwj, genž Reli-
289gionsffryd slowé, včiněném / yakožto Přednj Aud
290 zustawugeme, a zanecháwáme. W-
291čemž se gim nemá od Nás, Dědicuͤw Nassych, a bu-
292daucých Králuͦ , ani od žádného giného, Du-
293chownjho ani Swětského Cžlowěka, překážky žádné
294činiti, na časy budaucý a wěčné.

295A proti tomuto weyss dotčenému o Nábožen-
296stwj včiněnému Pokogi a gich Stawuͦw pod Obogj
297od Nás stalému Opatřenj, žádna Poručenj a nic ta-
298kowého/ cožby gjm w čem neymenssým překážku aneb
299změněnj toho včiniti mohlo/ od Nás, Dědicuͦw Na-
300ssych, a budaucých Králuͦw , ani od žádného
301 [Blatt: B3v ] giného wycházeti, ani přigjmáno býti nemá. A byt
302pak y wysslo, neb od kohokoliw přigato bylo / tehdy
303nemá to mocy žádné mjti/ ani w té wěcy co bud práw-
304ně anebo bez Práwa wjce sauzeno aneb wyřknuto bý
305ti. Za kteraužto přjčinau předesslá wsseligaká pro-
306ti dotčené Straně pod Obogj, a kteřjž se k též Kon-
307ffessy Cžeské přiznáwagj, odkudkoliw wyssla Poru-
308čenj a Mandáty wyzdwihowati, mořitt, kazyti, a
309w nic obracowati Ráčjme: Tak že to wsse, y nyněgssý
310a předesslé gich Stawuͤw při Nás Potwrzenj téhož
311Artykule Wyhledawánj/ a cožkoliw mezy tjm až posa
312wád se zběhlo, nenj a býti nemá gjm wssem Třem sge-
313dnoceným Stawuͦm tohoto Králowstwj, společně y
314obzwlásstně, k nižádné auhoně a vgmě gich dobrých
315Powěsti, a yakékoliw Obtjžnosti. Což gjm také od
316Nás, y budaucých Králuͦw ničimž zlým spo-
317mináno a zginačowáno býti nemá/nynj, na časy bu-
318daucý a wěčné.

319Přikazugjce wssem Neywyžssým Auředlnjkuͦm,
320Saudcuͦm Zemským a Raddam swým / též wssem
321Stawuͦm a Obywateluͦm tohoto Králowstwj, wěr
322ným milým, nyněgssým y budaucým/ abysste ge Pá-
323ny, Rytjřstwo, Pražany, Hornjky, y wsseck a Mčsta
324wssecky Třj Stawy tohoto Králowstwj, sewssemi
325lidmi Poddanými gich / a summau wssecku Stranu
326 [Blatt: B4r ] pod Obogj, k též Konffessy Cžeské se přiznáwagjcý,
327při tomto Nassem Opatřenj a Magestátu wewssech
328geho Artykulich, zněnjch, a Sentencijch zu stawili a
329chránili/ žádných gim w tom překážek nečinjce/ ani ko-
330mu ginému činiti nedopausstěgjce/pod vwarowánjm
331Hněwu a Nemilosti Nassy. A kdožby se čeho toho
332koliw, bud z Duchownjch anebo Swětských Lidi, k
333přerussenj tohoto Magestátu dopustil/Máme a po-
334winnj býti Ráčjme s Dědicy a budaucými Králi
335, as Stawy tohoto Králowstwj, k takowému
336každemu, yakožto Russiteli Obecného dobrého poko-
337ge, hleděti/a Stawy při tom chrániti a obhagowati/
338tak a tjm wssym spuͤsobem, yakž Artykul w Zřjzenj
339Zemském o obhagowánj Země, Ržádu, a Práwa
340wyměřuge.

341Naposledy přikazoẃati Ráčjme Wětssým y Men
342ssým Auředlnjkuͦm Desk Zemských
343/ aby pro budaucý Pamět tento Ma-
344gestát Náss na Relacy Sněmownj, kteráž při tomto
345Sněmě odewssech Třj Stawuͦw tohoto Králow-
346stwj ke Dckám Zemským včiněná býti má, we Dcky
347Zemské wložiti a wepsati/ a potom tento Oryginál k
348giným Swobodám neb Prywylegijm
349 položiti dali. Tomu na Swědomj
350Pečet Nassy Cýsařskau k tomuto Listu a Magestá-
351 [Blatt: B4v ] tu Nassemu přiwěsyti gsmerozkázati Ráčili. Dán
352na we Cžewrtek po Swa-
353tém Prokopu/ Létá Páně Tisycýho: Ssestistého De
354wátého. A Králowstwj Nassých Třid-
355catého Cžtwrtého/ Třidcatého Sedmé-
356ho/ a též Třidcatého Cžtwrtého.

357

358.
359Supremus Burggravius Pragensis.

360Ad mandatum Sacræ Cæs:æ
361Majestatis proprium.

362


Textapparat

a Korrigiert aus: Ludolff