Text

1 [Blatt: A1r] Religioens vrede

2aJNIn den Eerſsten is elc kenlica dat de Tijranniſsche placca--
3ten eertijts gemaect op tfaict vande Religie / door tingeuven Raet en̄ende
4toe doen vande vremde en̄ende ſsonderlinge vande Spanſsche Natie / ſson--
5der de Staten des Lants daer op te hooren /, en̄ende tzichtent met lancxlangsb
6ſso meer / rigieur en̄ende onuverdragelijcke ſstraffheyt onderhouden /, oor--
7ſspronc zijn van alle onſse tegenwoordige ſswaricheiden / als ten occa--
8ſsien van dien in menigerc manieren des ſslandts / Preuvilegien, Rechten en̄ende loffe--
9lijcke coſstumen verbroken / ende onder den Voet gebrocht / ende hendelinge eenen
10Jammerlijcken Krijch veroorſsaect zijnde. Angenomene by de vyanden des Va--
11derlants tot onſser wuuterſste Slauvernije ende verderffeniſsſse. Ende alſsoo daer
12tegens gheen ander Remedie en was / dan comende by alle de Prouvincien van
13herwaertſsouvere in een verbont /, ſsoo is daer wuut gheſpꝛoitenghesproitenf die Paſsificatie van
14Ghent /, die welcke naer diuverſsche deliberatien ende conſsultatie daer op gheno--
15men / ſsoo wel by die Biſsſschoppen, Theologien / als by den Rade van Staten /
16ende andere van herwaertſsouvere / gheapprobeert /, geconfirmeert / ende by pub--
17lique (solemneleng)h Eede beſswooren is gheweſst /, niet alleenlijck by die Sta--
18ten van alle deſse Nederlanden / Gheeſstelijck ende wereldlijki int generaele en--
19de perticuliere:, Maerj oock by kDon Johan van Ooſstenrijckk wuut den Name
20vanden May.[esteyt] Maeckende accoort metten voorſsz.[creven] Staten / ten aflegge van--
21den voorſsz.[creven] Krijch / ende alle andere JInconuvenienten. Ende hoe wel wy ver--
22hoept hadden dat inde onderhoudeniſsſse van dien gheen faute en ſsoude geweſst
23hebben / van wegen den voornoemden Don Johan /, wiens Officie ſsonderlin--
24ghe was als ghecommiteert zijndel / Goeuvernement ende goede directie vande
25voorſsz.[creven] Nederlanden / de ſseluve in mPayſse ende Vreedem ende Tranquiliteyt toe
26onderhoudene /, niete min doende ter contrarien hadde die voorſsz.[creven] Pacificatie
27in veelderhande Poincten gebroken / enden by diuverſsche ſsaecken betoocht con--
28trarie zijnen Eedt / dat hy hem daer aen niet houden en wilde /, ſsoo dat weder--
29omme de voorſsz.[creven] Oorloghe by hem vernieuwet is gheweſst /, de ons gedwongen
30heeft tot conſseruvatie van onſse Natuerale Liberteyt / dieo beſschermeniſsſse ende
31wapenen eentſsamelijck weder aen te nemen:, weſsende oock by dien ende door
32de extremiteytenp daer inne ons deq voorſsz.[creven] Oorloghe s(Moeder van alle deſor--
33dꝛen
desor--
33dren
r ende JIncomnuvenienten) ghebrocht heeft / bedwonghen) s te doene ende ge--
34dooghene / teghens onſsen danck ende goedet meninghe / diuverſsche ſsaecken Pre--
35ijudiciableu der Religie ende gehoorſsaemheyt van zijne May.[esteyt] Die wy niet en
36hadden willen anders peynſsen ende tegenwoordelijck niet en connen beletten /,
37ſsoo wy ten diuverſschen ſstonden voort aen gaen· van deſse Oorloghe hebben ver--
38toocht ende gheproteſsteert / ſso wel by Brieuven als AmbaſſadeursAmbassadeursv gheſsonden
39aen zijn May.[esteyt] Ende oock aenden voorſsz.[creven] Don Johan /, ende al iſst ſso dat ons
40noch macht noch wille tot onſse voorſsz.[creven] beſscherminghe en gebreeckt /. nochtans
41alſso de diuverſsiteyten vande Prouvincien en̄ende vande menſschelick Opinienw ſseere ver--
42achten. So iſst te duchten datx onſsen goeden wille noch onſse macht daer toe niet
43helpen en ſsullen / ten ſsy dat wy connen geſsamptelijck in een naerdere ende ſster--
44kere verbont, onuverbreeckelijcke accoordt ende vereeninghe /, ſsonderlinghe ten
45opſsiene vande Religie. Want aengheſsien dat niet alleenlijck ter occaſsie van--
46de Oorloghe:, Maery oock van die JIneuvitable frequentatie ende conuverſsatie
47 [Blatt: A1v] vande Coopluyden ende andere JInwoonders vande omliggende Rijcken en--
48dez Lande / als van Vranckrijck /, Enghelant ende Duytſslant / ende de ande--
49re Religie ghepretendeert reformeerde aa(gheanuveert hebbende)aa, deſseluve Religie
50herwaertſsouvere in diuverſsche Prouvincien gheachter volcht ende ſseer beherticht
51wert. Soo is grootelijcx te duchtene /, ten ſsy datmen de Liberteyt ende exer--
52citie van deene / ſso wel als vande oude Religie toelaet met een vriendelijc ac--
53coort / ende Religien vꝛedevredeab: Exempel nemende aen Duytſslant ende Vranck--
54rijck
/ die by dien middele tſsamen ouvercomen ende in vreede ende voorſspoet le--
55uvende zijn /, daer ſsy te voren / deen den anderen gheenſsins connende verdragen /
56ſseer vyantlijck tracteerden /ac dat by ghebreecke van die groote dangierenad:,
57Bloetſstortinghe ende ande JInconuvenienten gebueren ſsullen. Waer door lancx
58ſsoo meer openinghe ende middelen onſser alder vyanden binnen ſslants weſsen--
59de ghegeuven ſsal werden /, daer wy ter contrarien met een vrientſsamighe vunie
60tſsamen ghebonden ende ghecoppelt weſsende, ons moeghen van alle anſstaende
61JInconuvenienten ende afgrouwelijckheyden beſschermen; alle / welcke ſsaecken
62gheconſsidereert /, ende ſsonderlinghe dat den uvyant nietae anders vreeſsende dan
63ons te ſsiene / vereenicht ten opſsiene van die Religie /, ſsulckes onder tdexel van
64die aen allen zijden ons te ſstellen ende te houden in tweedrachticheyt /, ende ſsoo
65verre alſst ghebuert dat hy met ſschalckliſstighe behendicheyden oft met gewelt
66int Lant valt:, hyaf en ſsal noch Gheeſstelijck noch Catholijc / noch anderen ſspa--
67ren. Gheconſsidereert oock dat de voornoemde vande Religie gepretendeert
68ghereformeerde / hebben by diuverſsche Requeſsten ſseer inſstantelijck gheſubbli--
69eert
ghesubbli--
69eert
/ dat hen luyden de Libre Exercitie van die ſsoude toeghelaten zijn /ag ende
70onder ſsulcke Regule ende Ordinantie alſst betamenah ſsoude: Soo hebben wy tot
71ghemeene Ruſste ende UVreede nae rijpe deliberatie daer op ghenomen / niet al--
72leenlijck met den ghedeputeerden vanden Ghenerale Staten /, maerai oock int
73perticulier hebbende daer op ghehoet de Staten van elcke Prouvincien:, Ghe--
74ordineert ende gheſstatueert /, ordinieren ende ſstatueeren by deſsen / die nae vol--
75ghende Poincten. Ende dit ſsonder preijudicie vande vunije endeaj Prouvincien
76van herwaertſsouvere /, de welcke hen luyden niet en behoorden te alteeren noch
77akte doen ſscheydenak vanden anderen / ten occaſsie van deſse Ordinantie (ſsonderlin--
78ge)al, aengeſsien dat niemant bedwongen en is te veranderen zijne Religie / noch
79taccepteeren de Liberteyt /, ten ſsy dat hyſse goet vint.

JI.

81JNIn den Eerſsten dat alle miſsdaden ende JInijurien gheſschiet / tzichtent de
82voorſsz.[creven] Paſsificatie van Ghent / ter cauſseam vande Religie. Sullen ver--
83gheuven ende vergheten zijn / als oftan niet gheſschiet aoen waerao /, ſsoo datter
84oorſsaecke van dien niemant toeſspreeckelijck noch veruolghetvervolghetap en wert /
85te weten aqdat daer anders gheenaq verhael noch onderſsoeckar ghedaen asen ſsalas wor--
86den /, op Peene endeat by de tranſgreſſeurstransgresseursau ghecorrigeert te zijne / als Peysbre--
87kers ende perturbateursav vande ghemeene ruſste.

JIJI.

89Ende op dat dienaw volghende / ten opſsiene vande diuverſsiteyt derax Reli--
90gien az(die met ghewelday: ende Wapenen niet en moeghen onderhouden / inghe--
91plant noch oock onderdruckt te worden)az gheen tweedracht noch queſstie meer
92en gheſschiede /, is geordineert / dat elck aengaende de voorſsz.[creven]ba twee Religien vry
93ende vranck mach blijuven. So hy voor Godt verantwoorden wil / in ſsulcker
94wijs dat de eene den anderen niet en ſsal moeghen ſstooren /, maer dat een yege--
95lijck, tſsy Gheeſstelijck oft wereldlijkbb /, tzijne met bcruſste ende vreedebc beſsitten ende
96behouden mach. Ende Godt dienen / nae het verſstant dat hem inghegeuven
97 [Blatt: A2r] is /, ende ſsoo hy ten wuuterſsten daghe ſsal willen verantwoorden /, immers ſso lan--
98ghe / ende totter tijt thoe datter een alghemeene oft Nacionael Concilie / beyde
99partijen Liberlijck ghehoort weeſsende / anders derhaluven gheſsloeten ende ge--
100termineert wert.

JIJIJI.

102Ende ten fijne dat die voorſsz.[creven] Liberteyt vande Religie ouver beyden zijden
103ghereghelt ſsy / met bequame ende lijdelijckebd condicien / telcx gheruſstichde ende
104verſseeckeringhe /, is gheordineert dat die Catholiſsche ende Roomſsche Religie
105ſsal weder op gheſstelt worden: Soo wel inde Steden van Hollant ende Zee--
106lant
/ als in andere Steden ende plaetſsen vanden Lande van Herwaertſsouver /
107daer die verlaten is gheweeſst /, om aldaer payſselijck ende Liberlijck gheexer--
108ceert te worden / ſsonder eenich truble oft belet / voor den gheenen diet beghee--
109ren ſsullen /, beholtelijck dat ſsy niet minder van ghetaele en zijn / dan Hondert
110Meſsſsinaghen in elcke groote Stadt oft Dorp / daer ſsybe continuelijckcontinuelijkbf gheſseten
111gheweeſst hebbende / ten minſsten den tijdt van eenbg Jaer /, ende inde cleene den
112meeſsten veelbh van den JInwoonderen oock verijaert.

JIJIJIJI.

114Soo oock JInſsghelijcks die voorſsz.[creven] Religie gheſseyt die Reformeerde ſsal
115moeghen openbaerlijck gheexerceert zijn / in allebi plaetſsen vanden Lande van
116Herwaertſsouvere / daer tſseluve by die JInwoonders in ghetale voorſschreuven be--
117gheert wort.

V.

119Wel verſstaende dat ſso wel de ghene van de eene als van de
120ander Religie ſsullen moeten hen luyden presenterenbj voor de Ma--
121giſstraet / daer ſsy Reſspectiuvelijck elc int zijne dexercitie van haer--
122luyden gheintermitteerdebk Religie ſsullen begeeren /, de hen luyden
123daertoe ſsullen moeten terſstont bequame plaetſsen deſsigneeren /
124te weten in Hollant ende in Zeelant / voor de van die oude Reli--
125gie: Sulcke Kercken ende Cappellen alſsſser ſsullen bevondenbl wor--
126denbm /, ende by ghebreecke van dien eenighe plaetſsen daer de ghe--
127ſstaen hebben /, al waer de Catholique ſsullen moegen haerluyder
128Cappellen oft Kercken moeghenbn weder op brengen / ende inde
129andere Prouvincien ſsulcke bequame plaetſsen als die Magiſstraet
130hen luyden ſsal bewijſsen., Beholtelijck dat die verre gheleghen
131zijn van Catholiſsche Kercken / in dient doenlijck is /, ten fijne dat
132door de viciniteyt ende nae ghelegentheyt gheen queſstie oft ge--
133ſschillen en rijſsen / ſsomen ghemeenlijck ſsiet ghebueren / , in welcke
134plaetſsen ſsy elck int zijne reſspectijuvelijck ſsullen mogen doen hou--
135den /, hooren ende celebrieren de Godtlijcke dienſsten /, Predicati--
136en /, Beedinghen /, Sanghen /, Doopſsels /, tNachtmael /, Begrauvin--
137gen /, Houwelicken /, Scholen ende alle andere ſsaecken / haerluy--
138der Reſspectiuve Religie toebehoorende.

UVJI.

140Ende daer tvoorſsz.[creven] exercitie int openbaer niet gheſschieden en ſsal /, ende ſsal
141niemant ombo tfaict vander Religiebp moeghen onderſsocht noch toegheſsproecken
142 [Blatt: A2v] weſsen / in eenigher manieren / ter cauſsebq dat hy doen ſsal binnen zijnen huyſse.

UVJIJI.

144Verbiedende ſseer expreſsſselijck op de Peene voorſsz.[creven] So wel de ghene van
145de eene als van de ander Religie /, van wat qualiteyt oft condicien ſsy zijn /, mal--
146canderenbr te trubleeren /, moyteniſsſse / ofte hinder te doene met woorden ofte
147feytenbs / inde exercitie van haerluyder reſspectijuve Religienbt / ende het ghene dat
148daer of dependeert /, noch oock den anderen te ontſstichten oft ſschandeliſsieren.

UVJIJIJI.

150Maer dat elck hembu abſstineere / ende hem verdraeghe van te coemen ter
151plaetſsen daermen andere Religie / dan die zijne exerceert /, ten ſsy dat hy hem
152wachte van ſschandelatie / ende reguleere hem na de ſstatuten ende Ordinanti--
153en van de Kercken oft Templen daer hy hem vinden ſsal / op Pene als voorſsz[creven].

JIX.

155Dat alle Monnicken, Religieuſsen ende andere Eccleſsiaſstiqen perſsoonen /
156ſsullen Liberlijck ende ſsonder eenich moleſstatie oft hinderniſsſse moeghen ghe--
157bruycken / van allebv haerluyder goedinghen /, thienden ende allebw ander gherech--
158ticheyden.

X.

160Dit ſsonder preijudicie vande Prouvincien van Hollant ende Zeelandt / die
161nopende die bxGheeſstelijcke goedenbx aldaer liggende / hen byreguleeren ſsullenby / vol--
162ghende de xxijXXII. artijckel vande voorſsz.[creven] Pacificatie van Ghendt / tot dat by die
163generale Staten anders gheordineert ſsy.

XJI.

165Ende om alle JIrritatien, bitterheyden ende queſstien te ſschouwen /, verbie--
166den te maecken /, Singhen ofte int openbaere te brenghenbz eenighe ſschampere
167oft JInijurieuſse Liedekens /, Balladen /, Refereynen / ofte andere Libellen / ofte
168ſschriften diffamatoire / noch de te Druckenca oft vercoopen / ouver de een noch o--
169uver de ander zijde.

XJIJI.

171Verbiedende oock alle Predicanten /, Lecteurscb ende anderen / de int open--
172bare ccſspreecken / eft Preekencc /, van wat Religie ſsy zijn /, te vuſseeren van eenighe
173ſspraken oft propooſsten tenderende tot oproeringe oft ſseditie /, maer ſsullen hen--
174luyden draghen tamelick ende modeſstelick niet ſseggende / dan tgene dat dient
175tercd JInſstructie oft edificatie vanden auditeursce / op de peene voorſsz[creven].

XJIJIJI.

177Verbiedende voorts op ghelijcke pene alle Soldaten /, van wat Religie ſsy
178zijn /, te draghene eenighe marcken oft Lijckteeckenen / daer door ſsy malcande--
179rencf ſsouden moegen JIrriteren oft verwecken / tot tweedracht oft queſstie.

XJIJIJIJI.

181Dat die vande voorſsz.[creven] Religie cggehouden ſsullen zijncg / ſso wel Hollant ende
182Zeelant / als anders te onderhouden die wetten ende vuſsancien vande Catho--
183liſsche Kercke / om tfaict vanden houwelijcke ghecontracteert / ende te contrac--
184teren / ten opſsiene vande graden ende byſstanſsels van conſsanguiniteyt ende af--
185finiteyt /, wel verſstaende dat angaende die houwelijcken als nvu ghedaen inden
186derden oft vierden graet / de vande voorſsz.[creven] Religie niet en ſsullen gemoleſsteert
187zijn / noch die validiteydtch civande ſseluve houwelijcken in twijuvelachticheytci ghe--
188brocht / noch oock de ſsucceſsſsie geweert den kinderen vande voorſsz.[creven] houwelijc--
189ke gheprocreert oft te pꝛocreerenprocreerencj.

XUV.

191Wel verſstaende dat die Gheeſstelijcke affiniteyt / die houwelijcken niet enck
192 [Blatt: A3r] ſsal moeghen beletten.

XUVJI.

194Ende en ſsal gheen onderſscheyt noch diſstinctie ghemaeckt zijn ten opſsiene
195vande Religie / JInt ontfanghen van eenighe Scholiers /, Siecken oft Armen
196niet meer inde vuniuverſsiteyten /, Colligien /, Scholen /, Hoſspitalen /, Siechuyſsen /
197dan inde publicque aelmoeſsen noch anders.

XUVJIJI.

199Dat die vander Religie ſsullen ghehouden zijn buyten Hollant ende Zee--
200lant
te houden / ende onderhouden de Feeſstelijcke daghen / opgeſset inde Cato--
201liſsche Roomſsche Kercke / te weten / als Sondaghen /, Kerſsdaghen /, Apoſstelda--
202gen /, Onſser vrouwen Bootſschap /, Hemeluvaert /, Lichtmiſsſse ende Sacraments
203dach /, ende en ſsullen op de ſseluve dagen moeghen beſsongnieren / vercoopen noch
204winckels open doen.

XUVJIJIJI.

206Dat oock op daghen / dat by die ſseluve Kercke verboden is vleeſsch teeten /
207de vleeſsch huyſsen ſsullen gheſsloten blijuven / ende ſsal hem elckcl draghen / politic--
208que na de ordinancie van elcke plaetſse.

XJIX.

210En̄Ende om datmencm te beter vereenigen cancn alle de onderſsaten van herwaertſs--
211ouvere /, verclaren / dat ſso wel die ghene van die eene Religie als van die andere
212ſsullen capabel weſsen /, daer toe ydone zijndeco om te houdencp, exercerencq alderhan
213de Officien en̄ende Staten / ſso wel van Justicie als andere /, ſsonder nochtanscr dat de
214vande voorſsz.[creven] Religie geſseyt gereformeert ſsullen gehouden zijn te doen een ander
215Eedt / noch verbonden tot anderen / de voren dan wel en̄ende getrouwelijc texerceren
216haerluyder Staten en̄ende Officientcs onderhoudene dordenantie daer op gemaect.

XX.

218Ende om dies wille dat de adminiſstratie van Juſstitie / is een vande prin--
219cipaelſste middelen / om te houdenct die onderſsaten in Peyſse ende eendrachtich--
220heyt / ende dat niet te min de ſseluve door de diuverſsiteyt vande Religien / ende an-
221ders
an--
221ders
in diuverſsche plaetſsen onder de voeten getreden wort / tot groote verdruc--
222kinge ende JInijurie vande onnoſsele ende ander recht cubegeerende. So iscudaer--
223omcv in ende teghen alle calumniencw huydencx te te ſseere regneerende / te verſsiene /,
224gheinterdiceert op de voorſsz.[creven] pene / ſsoo wel de jugency, Magiſstraten als anderecz
225Perſsoonen / voort aen niemant an te taſsten of te vanghen / ſsonder tobſseruveren
226van drie ghecoſstumeerde weghen /,da te weten / in presentdb meſsfaict /, oft by ordinantie
227vanden jugedc op wettelicke JInformatie / Precedente ghegheuven /, ofte daer
228partije formee is / haer hebbende doendd inſschrijuven.

XXJI.

230Ende ſsullen de perſsonen by eenich vande dfdrie voorſsz.[creven]df middelen vangendg /
231terſstont moeten geſstelt ende gedeliveertdh zijn in handen van haerluyder ijuge /
232competent, diedi van zijne ſstuckendj ghekent / ende Juſstitie ghedaen te zijne ſsoot
233behoort.

XXJIJI.

235Ende niet te min op dat die quade rumuerendk vander republicquem ſsoude
236te bet moegen geexpurgeert ende verdreuven werden /, ſsodl is elck toegelaten dmooc
237ſsonderdm te hebben eenich perticulien JInterreſst eenen anderen wie hy ſsy te ac--
238cuſseeren /, beholtelick dat tſseluve gheſschiede met behoorlijcke JInformatie / ende
239voor ijuge competent / de ghehouden wert binnen acht daghen dndaer naerdn / ofte
240eer volgende de coſstumen van plaetsendo den geaccuſseerde te doen berichten /
241ende voorts daer in te procedieren / in aller diligentie tot condempnatie / oft ab--
242 [Blatt: A3v] ſsolutie / ſso hy goededp Juſstitie beuvinden ſsal / dqſsoot behoortdq.

XXJIJIJI.

244Sonder drdat nochtansdr niemantds geoorloft wort eenen anderen te Calum--
245neerendt / oft lichtelijck ſsonder fondament te bedraghen / ende zijnen Name oftedu
246Fame te cort te doene / oft naer te ſspreken / op pene als voorſsz[creven].

XXJIJIJIJI.

248Ende omme nopende dexecutiedv / ſsoo wel diedw ciuvile als criminele / Juſstitie
249elcken vredelijckdx Contentement te gheuvene /, is gheordineert dat voortan alle
250wetten ende Magiſstraten van perticuliere Steden /, Caſsſselerien /, Dorpen en̄ende
251Heerlijckheyden vanden Lande van herwaertſsouvere / ſsullen gheſstelt ende ge--
252maeckt zijn van die treffelijcxſste perſsonen, Liefhebbers des Vaderlants /, ſson--
253der diſstinctie van de Religie.

XXV.

255Welcke wetten ende Magiſstraten ſsullen hen luyden alleene ende ouver al
256moyen met tſstuck van Juſsticien /, Pollicie / oft gouuvernement vande ſsteden en
257de plaetſsen daer ſsy gheſstelt zijn.

XXVJI.

259Sonder dat niemantdy al henluyden daer in ſsal mogen eenich dztrubel oft be--
260letdz oft eahem beſschametea doen / noch ebhenluyden eenichſsinseb ecdaer doorec onderwin--
261den / in wat maniere ende onder wat pꝛetecxpretexted dat ſsy.

XXVJIJI.

263Ende want de wetten eealomme onlancxee vernieuwet zijn, die ghene diemen
264noemt die achtiene / oft ander in haer luyder gheſslachteef gheſstelt in minder oft
265meerder ghetal /, ſsullen alomme verlaten zijn / ende haer ſsal verboden zijn / haer
266daer niet in te ſsteken oft moyen met de ghemeyne Affairen / noch ſselfs van die
267fortificatie ende wachte vande ſsteden /, ten ſsy datſse tot de ſseluve fortificatie ende
268wachte ſsonderlinge ghekoſsen ende gedeputeert werden by de voorſsz.[creven] wetten.

XXVJIJIJI.

270Ende dien angaende en ſsullen ſsy oock niet moeghen eenighe Ordinantie
271van JInmportantie gheuven / dan by voorgaende Communicatie vander Wet en--
272deeg Steden daer ſsy gheſstelt zijn / ende by haer luyder expreſsſse ordinantie op pe--
273ne als voorſschreuven.

XXJIX.

275Ende op dat deſse onſse Ordinantie te lichtelijcker onderhouden werde /, ſsul--
276len door de Commiſsſsariſsen ende andere Ghedeputeerden oft macht hebbende
277de Wetteneh te vernieuwen /, ghecommitteert worden vier Notable duechdelijc--
278ke Perſsoonen / wel gequalificeert om tallen occaſsien van Officie weghen., Ja
279oock ſsonder van partije verſsocht te zijne /, hem t JInformieren op de JInfractie
280ende Contrauventie / vande voorſsz.[creven] Ordinantie de ſseluve ghedaen informatie inei
281Schriften gheſstelt ende gheteeckent / ten minſsten by drie van hem ſsal terſstont
282ghepresenteertej worden in handen van Magiſstraet / om sommierelickek daer af kenniſs--
283ſse ghenomen / ende teghenel die ouvertreders by prompte executie / vande voorſsz.[creven]
284penenem gheprocedeert te worden.

XXX.

286Wel verſstaende dat die Officie vande voorſsz.[creven] Notable ende duechdelijcke
287Perſsonen niet meer dueren en ſsal / alsen een Jaer / en̄ende dat ſsy eoſsullen mitten voorſsz.[creven]
288Magiſstraeteo worden vernieuwt ende verandert.

XXXJI.

290 [Blatt: A4r] Ende alſso de ongehoorſsaemheyt van ſsommige ſsteden van herwaertſsouvere
291tegenep haer ouverheyt oorſsaecke geeft van groote diffidentie /, hebbende eendeels
292tot noch thoe verachtet / die permiſsſsie endeeq vryheydt van die Religie /, ende dat
293ſsonder reintegreren vande voorſschreuvener onderdanicheyt niet en can gheuvon--
294den worden eenich Fondament van verſsekertheyt /, iſst gheſseydt, gheordineert
295ende gheaccordeert / dat niet alleenlijck alle Magiſstraten /, maer oock alle an--
296derees, van wat ſstate ofteet Conditieeu hy ſsy / ſsullen, voortaen ghehouden ende ſschul--
297dich zijn te ghehoorſsamen ende evnae te volghenev alle Ordinantien /, Placcaten /,
298Mandamenten / ende beuvelen ſsoo wel van zijne voorſschreuven hoocheydt als
299geuuerneurgeuverneur ende Capiteyn generael. Als vanden voorſschreuven Heeren
300die generale Staten /, ſsoo wel om Krijchſsvolck ende garniſsoenen te lichten /,
301Caſsſseeren /, onderhouden /, JInne ende aen te nemen / oft Licentieren als in col--
302ligeeren /, emploireren oft wuutdeelen vande penninghen / tot onderhoudt vanden
303teghenwoordighen Krijch /, ende generalijck in alle andere dinghen, alſsmen ge--
304woonlijc is / ende behoort eenen GeuuerneurGeuverneurew ende Capiteyn generael te doen
305oft te laten.

XXXJIJI.

307Ende aengaende vande gheuvanghenen /, van wat qualiteyt oft condicie ſsy
308zijn ende waer die opex ghehouden worden / ſsonder eenighe exceptie /, der ſseluven
309ſsullen terſstont geſstelt worden te rechte / voor haerluyder ordinaris rechteren,
310oft by ghebreke van dien gherelaxeertey worden / onder ſsulcke conditien /, modi--
311ficatien ende cautie voor die ghemeyne ruſste ende verſsekertheydt van eenighe
312ghelijckez ende des Vaderlants / ſsal gheuvondenfa worden te behooren, op pene dat
313de ouvertreders ſsoo int perticuliere als int generale ſsullen verlaten worden als
314vyanden ende perturbateursfb vande ghemeyne ruſste / en̄ende haer goeden geappli--
315ceert totter generaliteit nootdorſsten / ſsonder preijudicie vande geinterreſsſsierde.

XXXJIJIJI.

317Wel verſstaende dat ingheuvalle eenighe redelijcke oorſsaecke waren / daer--
318omme men niet ghehouden en ware die voorſschreuven Ordinantien /, Manda--
319mentenfc ende beuvelen terſstont nae te comen. Sal dexecutie daer af gediffereert
320zijnfd /, ſsoo verre tſseluve eenighe wuutſstel lijden mach, totter tijt toe opfe die reſschrip--
321tie fg(de in aller diligentieff gedaen ſsal worden)fg anders ſsal worden geordiniert.

XXXJIJIJIJI.

323Welcker twee ordinantien oft beuvelen een yegelicken ſschuldich ſsal zijn ſon-
324der
son--
324der
voorder replicque / oft wuutſstel terſstont gehoorſsaemt te zijn.

XxxXXXUV.

326Alles ſsonder preijuditien van Priuvilegien ende loffelijcke coſstumen oft vu--
327ſsantien van elcken der voorſschreuven Prouvintien /, die welcke blijuven in harer
328cracht ende vigeurfh /, niet tegenſstaende deſse ordinantie / met de welcke wy niet
329enfi verſstaen eenichſsins de voorſsz.[creven] Priuvilegien te derogueren.

XxxXXXUVJI.

331Reſseruveerende zijne hoocheyt ende de voorſschreuven generale Staten / hen
332de JInterpretaen /, Declaratie /, Diminutie /, Augmentatie oft veranderingenfj
333van deſse Ordinantie / ende elck poinct der ſseluver, als tot weluvaert ende ruſste /
334vant Vaderlant namaels ſsal beuvonden worden te behooren.

XxxXXXUVJIJI.

336Ende om volcoemene confirmatie ende verſsekerheyt van alle tfkvoorſsz.[creven] is /,
337zijn met haerfl goede weeten ende wille int dit Tractaet ghecomprehendeert /
338hoochghebooren ende machtighe Prince.
339 [Blatt: A4v] fm De welcke ende elck van hem als garrant,fn Borghe vanfo ge--
340trouwicheyt / ſso welfp van de eene als van de ander partijen / ende
341van gheheele veruvullinge en̄ende punctuel onderhout van alle tghe--
342desfq voorſsz.[creven] is /, hebben belooft ende gheſswoorenfr, op Princelijcke
343woorden / by tGheloouve ende Wet de ſsy anghenomen hebben in
344haer Doopſsel te beſschermen /, garanderenfs / ende doen reſstitueren /
345alſsoft van deen als van dander zijde die hem hier namaels ſsouden
346moeghen vinden geintereſsſseert /, beſschadicht oft vermindert., JIn
347welcke gheſstalte oft maniere dat ſsy /, door touvertreden oft tegen--
348comen van tghene datfu voorſsz.[creven] is in gheheele oft in deele /, ende in
349ſsonderlinghe Protectie te hebben / die Prelaten end ander Ghee--
350ſstelijcke Perſsoonen ende hunsfv vermoegens / weren dat den ſsel--
351uven gheen truble oft moleſstatie ghedaen en werde an haer Per--
352ſsoonen /, Exercitien van haere voorſsz.[creven] Religie / noch vreedelijcke
353Proceſsſsie ende ghebruyck vanfw al hare goeden / ſsoo welfx thienden
354als andere.

XXXVJIJIJI.fy

356Alſsoo beworpen ende gheaduviſsiteert / ſsoo wel by den Rade
357van Staten / als byfz die generale Staten van den Lande van her--
358waertſsouver. TantwerpenT’Antwerpen vergadert den gaxijXII. Julij. Anno. 1578.ga


Textapparat

a–a Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 492, Z. 1: Elcken es ghenouch kennelyck.
b Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 3: onlancx.
c Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 6: eenigher.
d Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 8.
e Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 10: danach folgend zynde.
f Korrigiert aus: gheſpꝛoꝛtenghesprorten.
g Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 19 aus: ſsolemperneie.
h Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 19.
i Korrigiert aus: waerlijck.
j Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 22: nemaer [!].
k–k Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 22: don Jehan.
l Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 28: danach folgend tot.
m–m Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 29: vrede payse.
n Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 32.
o Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 36: ende.
p Korrigiert aus: extermiteyten.
q Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 38: danach folgend zelve.
r Korrigiert aus: de ſor|dꝛende sor|dren.
s–s Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 493, Z. 39 bis S. 494, Z. 1.
t Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 2.
u Korrigiert nachSchrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 3 aus: Preijudiciale.
v Korrigiert aus: AmbaſſaduersAmbassaduers.
w Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 12: danach folgend dat stuck.
x Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 13: noch.
y Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 18: nemaer [!].
z Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 20 aus: vanden.
aa–aa Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 22-23.
ab Korrigiert aus: wꝛeetwreet.
ac Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 32. Textvorlage: ende.
ad Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 494, Z. 32.
ae Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 2 aus: met.
af Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 7 aus: Ny.
ag Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 11: danach folgend met.
ah Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 12 aus: betalen.
ai Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 15: nemaer [!].
aj Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 19: vande.
ak–ak Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 21: scheedene deen.
al Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 22.
am Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 26: occasie.
an Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 27.
ao–ao Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 28.
ap Korrigiert aus: veruoighetvervoighet.
aq–aq Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 29-30: noch anders, ende zal danof egheen.
ar Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 30: verzoeck.
as–as Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 30.
at Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 31: van.
au Korrigiert aus: tranſgreſſuerstransgressuers.
av Korrigiert aus: perturbatuers.
aw Korrigiert aus: dien /, dien.
ax Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 35: vande.
ay Korrigiert aus: ghewel.
az–az Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 35-37.
ba Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 495, Z. 38.
bb Korrigiert aus: waerlijck.
bc–bc Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 4: vrede ende ruste.
bd Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 12: behoorlicke.
be Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 22.
bf Korrigiert aus: contijuelijckcontijuelijk.
bg Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 23: danach folgend gheheelen.
bh Korrigiert aus: deel.
bi Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 28: danach folgend steden ende.
bj Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 32 aus: pertieren.
bk Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 34 aus: geintermineerde.
bl Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 38 aus: benonden.
bm Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 496, Z. 38: wesen daertoe bequame.
bn FehltSchrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 3.
bo Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 15: an.
bp Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 15-16: danach folgend en zal aldaer.
bq Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 17: occasie, danach folgend van tghuene.
br Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 17: elcanderen [!].
bs Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 23: wercken.
bt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 23: religie.
bu Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 26.
bv Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 34.
bw Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 35.
bx–bx Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 37: goedinghen.
by–by Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 497, Z. 38: zullen reguleren.
bz Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 5: bringhene. Textvorlage: vrenghen.
ca Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 7: prentene.
cb Korrigiert aus: Lectuers.
cc–cc Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 10: preken ofte spreken.
cd Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 14: tot.
ce Korrigiert aus: audituers.
cf Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 18: elcanderen [!].
cg–cg Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 20: zullen ghehouden zyn.
ch Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 28: prealiteyt.
ci–ci Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 28.
cj Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 453, Z. 35: procréer (frz. Vorlage). Textvorlage: pꝛocrerene procrerene.
ck Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 498, Z. 32.
cl Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 9: ooc.
cm Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 11.
cn Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 11.
co Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 14: wesende.
cp Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 14: danach folgend ende.
cq Korrigiert aus: exercerene.
cr Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 15.
cs Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 19: danach folgend ende.
ct Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 22-23: onderhouden.
cu–cu Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 27: begheerende, es, omme.
cv Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 27-28: daerinne.
cw Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 28 aus: calumpioen.
cx Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 28: heydent.
cy Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 30 aus: teghen.
cz Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 30: particuliere.
da Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 32: danach folgend deene.
db Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 33 aus: put.
dc Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 34 aus: ijuwen.
dd Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 35: ghedaen.
de Korrigiert aus: van van.
df–df Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 36-37: voorn. drye.
dg Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 37: ghevangen.
dh Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 455, Z. 6: délivrez (frz. Vorlage). Textvorlage: gedelinreert; Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 499, Z. 38: ghedeclareert.
di Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 1: omme.
dj Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 1: sticken.
dk Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 3: humeuren.
dl Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 5.
dm–dm Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 1: zonder ooc.
dn–dn Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 9.
do Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 10 aus: Placcaten.
dp Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 12: in.
dq–dq Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 13: behoorende.
dr–dr Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 14: nochtans dat.
ds Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 14: iemandt.
dt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 15: ealumnieren [!].
du Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 16: ende.
dv Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 18: dexercitie.
dw Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 18: vande.
dx Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 19: redelick.
dy Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 29: yemandt.
dz–dz Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 30: belet, trouble.
ea–ea Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 30: empessement.
eb–eb Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 30-31: eenichsins heml.
ec–ec Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 31: daermede.
ed Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 455, Z. 33: prétexte (frz. Vorlage). Textvorlage: pꝛotecxprotex; Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 32: dexsele.
ee–ee Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 33: onlancx allomme.
ef Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 500, Z. 35: ghesach.
eg Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 5: vande.
eh Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 10.
ei Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 15: by.
ej Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 17 aus: geputeert.
ek Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 18 aus: ſsonderlinge.
el Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 19: jeghens.
em Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 20 aus: Prince.
en Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 22: dan.
eo–eo Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 23: metten voors. magistraten zullen.
ep Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 26: jeghens.
eq Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 28: vande.
er Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 29.
es Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 32.
et Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 33.
eu Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 33: danach folgend ofte qualiteyt.
ev–ev Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 501, Z. 35: achtervolghen.
ew Korrigiert aus: GeuuernuerGeuvernuer.
ex Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 8.
ey Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 11 aus: ghereloreert.
ez Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 13: yeghelick.
fa Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 14: bevonden.
fb Korrigiert aus: perturbatuers.
fc Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 22.
fd Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 23: worden.
fe Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 24: dat.
ff Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 25 aus: reuverentien.
fg–fg Ohne Klammer Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 25.
fh Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 32 aus: Figuer.
fi Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 502, Z. 33.
fj Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 3 aus: verhinderinghe.
fk Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 7: danach folgend guene dies.
fl Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 7: hunnen.
fm Artikel 38 in Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 10.
fn Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 10: danach folgend ende.
fo Korrigiert nachSchrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 11 aus: ende.
fp Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 11.
fq Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 13: tgheunt dies.
fr Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 13-14: beswooren.
fs Korrigiert aus: granderen.
ft Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 16: alle zoo.
fu Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 20.
fv Korrigiert nach Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 22 aus: huys.
fw Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 26: in.
fx Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 26.
fy Artikel 39 in Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 27.
fz Fehlt Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 28.
ga–ga Schrevel (Hg.), Recueil 1, S. 503, Z. 29: XIIen Juli LXXVIII.

Bibliographie

Schrevel, Arthur Charles de (Hg.), Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre 1577-1584, Bd. 1, Brügge 1921 (Serie Mélanges 8).

Juan de Austria
Anm.: Statthalter der Niederlande
weiterführende Informationen
Matthias, Kaiser
Anm.: Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Erzherzog von Österreich, Generalstatthalter der Niederlande.
weiterführende Informationen
Niederlande
Niederlande
Niederlande
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
weiterführende Informationen
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
weiterführende Informationen
Österreich, Erzherzogtum
weiterführende Informationen
Österreich, Erzherzogtum
weiterführende Informationen
Frankreich, Königreich
weiterführende Informationen